ลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านพัสดุ

ลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านพัสดุ

ลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านพัสดุ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nuntkh@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ปฏิบัติงานที่ภารกิจด้านวิจัยและบริการวิชาการ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานประเภทลูกจ้างเหมา ภารกิจด้านคลังและพัสดุ (งานพัสดุ) สังกัดคณะบริหารธุรกิจและ การบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท ระยะเวลาการจ้างงาน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565

ภาระงานที่ปฏิบัติ

1. ลงทะเบียนหนังสือรับหลักการขอซื้อขอจ้าง
2. ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานขอซื้อขอจ้าง

3. ดำเนินการจัดพิมพ์ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

4. ดำเนินการตรวจเช็ครายการ และจำนวนของสินค้าที่ขอซื้อขอจ้างเมื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งมอบพัสดุ

5. ดำเนินการพิมพ์เอกสารในการตรวจรับพัสดุ

6. ดำเนินการออกเลขรายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ

7. ดำเนินการออกเลขขออนุมัติเบิกจ่ายด้านพัสดุ

8. ดำเนินการเวียนเอกสารตรวจรับพัสดุ และหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านพัสดุ

9. ดำเนินการเสนอแฟ้มผู้บริหารลงนามเอกสารเบิกจ่าย

10. จัดชุดเบิกจ่าย/ส่งการเงินคุมยอดเบิกจ่ายให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

11. ประสานงานการให้บริการ ให้แก่ผู้รับบริการจากหน่วยงานภายในและภายนอกคณะ

12. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

– มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการเงิน การบัญชี

– มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft word, Excel, Power Point, Internet

– มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้

– สามารถทำงานเป็นทีมได้  มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ มีความคิดสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบสูง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 – 2 สิงหาคม 2565

ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ให้สมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ภารกิจด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารงานคณะ ชั้น 2

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเวลาราชการ

2. สมัครโดยส่งเอกสารผ่านทาง E-mail: [email protected]

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมการสมัคร

1. หนังสือสำเร็จการศึกษาหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมสำเนา

จำนวน 1 ชุด

2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4. ใบสำคัญการเปลี่ยนตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก    

วันที่ 4 สิงหาคม 2565  ที่ https://kkbs.kku.ac.th/web และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 2

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนันทพร คำสอนทา ภารกิจด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล เบอร์โทร 043-202401 ต่อ 48126 และ E-mail: [email protected]

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nuntkh@kku.ac.th

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002