วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรเครื่องกล

รายละเอียดการสมัครงาน personweb.kku.ac.th.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 18000 บาท / เดือน

วิศวกรเครื่องกล

สังกัด กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร (คร่าวๆ)

1. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเป็นทหาร
2. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
3. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2565
4. มีวุฒปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ด้านวิศวกรรมเครื่องกล (จะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 9 มีนาคม 2566)
5. ได้รับใบอนุญาตเป้นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (กว.) (ได้รับอนุมัติภายในวันที่ 9 มีนาคม 2566)

อื่นๆ โปรดโหลดเอกสารได้ที่ https://personweb.kku.ac.th/E-Administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile100.php?DOC_ID=1205860

สมัครงาน คลิกที่นี่ https://personweb.kku.ac.th/e-administration/FrontEnd/Jobs/JobApp1.php?JOB_ID=7457

รายละเอียดการสมัครงาน personweb.kku.ac.th.

กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
AofMase
โพสต์โดย
AofMase