เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร(ปศุสัตว์)

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร(ปศุสัตว์)

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร(ปศุสัตว์)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ackhonomnasri@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • 10,220 - 15,000 บาท / เดือน

เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง,เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ตำแหน่ง

  • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 10,220 – 15,000 บาท(ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น) ขึ้นกับประสบการณ์
  • สำเร็จการศึกษาด้านการปศุสัตว์ สัตวศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะด้านการดุแลรักษาสัตว์เบื้องต้น การควบคุมป้องกันโรคทางปศุสัตว์ การผสมเทียมโค
  • ใช้โปรแกรม Ms office ได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ผู้สนใจส่ง resume มาที่ [email protected]/Tel.0858503000

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ackhonomnasri@gmail.com

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนาศรีดงเค็ง

สหกรณ์การเกษตร/ศูนย์รับนำ้นมดิบและจำหน่ายสินค้าเกษตร