ขอนแก่นติวเข้มชาวนาผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในสภาวะฝนทิ้งช่วง   


ขอนแก่นติวเข้มชาวนาบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในสภาวะฝนทิ้งช่วง นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในบริหารจัดการน้ำบาดาล ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    เมื่อเวลา 10.00 น วันที่ 11 มิ.ย. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยนายพิชิต  สมบัติมาก ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ขอนแก่น (ผอ.สนง.ทสจ.ขอนแก่น)  นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร ซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายนอกเขตชลประทาน จำนวน 100 บ่อ และกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล จำนวน 200 คน

 
    ซึ่งจะมีวิทยากรให้ความรู้ใน หัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และการจัดสรรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน"  "การบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล" " การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกพืชทนแล้ง พืชใช้น้ำน้อย ในช่วงฤดูทำนา" และ "ข้อปฏิบัติการบำรุงรักษาบ่อบาดาลระบบสูบน้ำบาดาลและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า"
 
    นายพิชิต  สมบัติมาก กล่าวว่า จ.ขอนแก่น โดย สนง.ทสจ.ขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีกิจกรรมย่อย การขุดบ่อบาดาล ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร ตามโครงการฯจะมีกิจกรรมหลักที่จะต้องดำเนินการ จำนวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย การขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายนอกเขตชลประทาน และ กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล 
 
    ในส่วน นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นจัดการอบรมการบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและส่งมอบโครงการให้เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรนอกเขตชลประทานมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรในภาวะฝนทิ้งช่วงในฤดูแล้ง วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรนอกเขตชลประทานมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรในภาวะฝนทิ้งช่วงในฤดูแล้ง เพื่อเป็นต้นแบบในการนำทรัพยากรน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาลมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้เหมาะสม โดยไม่พึ่งน้ำฝนหรือน้ำผิวดินเพียงอย่างเดียว และเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้ทราบแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น้ำและพัฒนาอาชีพให้เกิดความยั่งยืน วันนี้จึงมีเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาล จำนวน 100 กลุ่ม ผู้เข้าอบรม 200 คน ในเขตพื้นที่ อ.เปือยน้อย,อ.พล,อ.หนองสองห้อง,อ.ชนบท,อ.โนนศิลา,อ.หนองนาคำ, อ.ภูเวียง,อ.พระยืน, อ.มัญจาคีรี และ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องใช้น้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ผู้เข้าอบรมครั้งนี้จะได้รับการฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำบาดาล และประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน.
 
ติ๊ก บังอร ขอนแก่น   /  รายงาน
12 มิถุนายน 62 21:03:07
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.