ขอนแก่นจัดมหกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ มีตำแหน่งงานกว่า 5,520 อัตรา   


ขอนแก่นเปิดมหกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์  มีนายจ้างมาเปิดรับแรงงานด้วยระบบไอที มากกว่า 5,520 อัตรา ให้ผู้หางานทำสามารถเข้าถึงแหล่งงานได้ง่ายขึ้น 

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 15 พ.ค. ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น นางเพชรรัตน์  สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วย นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม ผวจ.ขอนแก่น ร่วมมาเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ  จ.ขอนแก่น ปี 2562  “Khonkaen IT Job Fair 2019”  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562  

   นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เพิ่มโอกาสการมีงานทำให้ผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไป เพื่อให้นายจ้างสถานประกอบการ และผู้ที่ต้องการหางานทำได้พบและพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงานกับสถานประกอบการโดยตรง เป็นการลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาที่ประสงค์หางานทำช่วงระหว่างเรียน (Part Timeme) ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้พิการ ที่พร้อมจะทำงานได้สมัครงาน และเลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถและความถนัดของตนเอง โดยมีนายจ้างมารับสมัครงานในประเทศจำนวนกว่า 75 แห่ง มีตำแหน่งว่าง 325 ตำแหน่ง 5,520 อัตรา โดยมีรูปแบบการจัดงานเป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Internet มาใช้ในการสมัครงาน สำหรับตำแหน่งงานที่นายจ้างต้องการมากที่สุด 1.พนักงานทั่วไป 2.ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง 3.ช่างบริการ 4.ผู้แทนเครื่องมือแพทย์ 5.พนักงานฝ่ายผลิต 

    นางเพชรรัตน์  สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ปัญหาการว่างงานและปัญหาความยากจนถือเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน มีผลต่อการประกอบอาชีพและการหางานทำ โดยเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาใหม่ที่เตรียมจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง และประชาชนที่ว่างงาน รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศ โดยกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560- 2579) ที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยในอีก 20 ปี ข้างหน้าเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน โดยการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่กำหนดเป้าหมายรวมของการพัฒนาสำคัญ การจัดงานมหกรรมสร้างงาน ฯ  และงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ “Khonkaen IT Job Fair 2019” ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงแรงงานที่มุ่งส่งเสริม และขยายโอกาสการมีงานทำของผู้ที่จบการศึกษาใหม่ ประชาชนทั่วไป และผู้ว่างงาน โดยการร่วมมือกันระหว่างภาครรัฐและเอกชนในการช่วยเหลือผู้ว่างงาน ผู้ที่จบการศึกษาใหม่ได้มีโอกาสพบกับนายจ้าง/ สถานประกอบการโดยตรง โดยนำนวัตกรรมในการสมัครงานที่ทันสมัยทำให้ผู้หางานทำ สามารถเข้าถึงแหล่งงานได้ง่ายขึ้น คาดว่าจะมีผลในภาพรวมต่อการแก้ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความยากจน และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้นในระดับหนึ่ง

    ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม ว่า  ผู้ว่างงาน ผู้สำเร็จการศึกษา นักเรียน นักศึกษาอาชีวะ แรงงานผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไปประมาณ 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม“Khonkaen IT Job Fair 2019” นอกจากรับสมัครและสัมภาษณ์งานแล้ว ภายในงานยังมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพอิสระ พร้อมแนะนำแหล่งเงินทุน จำนวน 20 อาชีพ อาทิ การทำสาคูไส้หมู การทำโรตีกรอบ การเพ้นท์เล็บ การเพ้นท์กระเป๋าผ้าฝ้ายย่าม การทำตุ้มหู สร้อยคอจากผ้า การทำดอกไม้จากริบบิ้นโปรยทาน การทำกาแฟโบราณ เป็นต้น มีแนะแนวอาชีพ ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสมัครงาน ทดสอบบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและเลือกอาชีพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้คำแนะนำและรับลงทะเบียนผู้ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ การขอสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ.
     
  ติ๊ก  บังอร  ขอนแก่น  /  รายงานเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS