มข.จัดใหญ่จากงานวิจัยสู่ มหกรรม "KKU Happy Healthy Day" สร้างความสุขในองค์กรอย่างยั่งยืน (มีคลิป)   


เพราะความสุขสร้างได้และวัดได้จาก8มิติ มข.จัดใหญ่มหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day สู่องค์กรแห่งการสร้างความสุขของบุคลากรและเครือข่ายภาคอีสานตอนบนได้อย่างยั่งยืน

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 14 มีนาคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  นอกจากนี้ยังได้มอบโล่ให้กับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีการพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กรจำนวน 2 มหาวิทยาลัย และคณะหน่วยงานในมหาวิทยาลัยอีกจำนวน 10 คณะ  ซึ่งมีเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง และมีการจัดบูธแนะนำการดูแลตัวเองและการพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กรภายในงานอีกด้วยรศ.ดร.รัชพล สันติวรากรรศ.ดร.รัชพล สันติวรากร

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงที่มาของมหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day ว่ามหกรรมองค์กรสุขภาวะ ในครั้งนี้เป็นการสรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการการพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร ภายใต้การดำเนินการของคณะผู้วิจัย  เพื่อให้คณะ หน่วยงานเกิดกระบวนการเรียนรู้ สร้างสุขจากการอยู่ร่วมกันจากบริบทองค์ เกิดเป็นองค์กรสุขภาวะ และขยายภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะไปสู่มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สามารถกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของคณะ หน่วยงานที่ใช้ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสุขภาวะ ไปต่อยอดให้เกิดวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน จนเกิดเป็นรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และเกิดเครือข่ายนักสร้างสุขทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กร

โครงการนี้เกิดจากความเชื่อที่ว่า ความสุขสามารถสร้างได้ โดยทุกคนในแต่ละองค์กรร่วมมือกันด้วย โดยเครื่องมือที่พัฒนาในรูปแบบการวัดที่เรียกว่า KKU HAPPY EIGHT เพื่อวัดความสุขของคนทำในในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 มิติ และในกระบวนการวัด พบว่าการผ่อนคลายมีน้อย ออกกำลังกายไม่ดีนัก และเรื่องของการเรียนรู้ดีแต่ควรจะดีกว่านี้ หลังจากนั้นคณะหน่วยงานจึงได้นำสิ่งเหล่านี้ไปพัฒนากิจกรรมภายในองค์กร และเริ่มทำการวัดครั้งที่ 2 พบว่า การออกกำลังดีขึ้นมาก ทุกคนหันมาใส่ใจที่จะพัฒนาตัวเองในเรื่องสุขภาพกายและใจ การผ่อนคลายดีขึ้นแต่ยังไม่ดีมาก ซึ่งส่วนนี้ก็จะดำเนินการหากิจกรรมเข้ามาเพิ่มเติมความผ่อนคลาย โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน อุปกรณ์ในการช่วยทำงาน ให้ทุกคนได้ทำงานอย่างมีความสุข การออกกฎระเบียบก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยจะต้องเป็นกฎระเบียบที่เน้นในเรื่องของความเป็นธรรม

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร กล่าวอีกว่า ปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กรสู่องค์กรสุขภาวะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายฯนั้น มีทั้งหมด 8 ประการ ประกอบด้วย สุขภาพดี, น้ำใจงาม, การผ่อนคลาย, การหาความรู้, คุณธรรม, การใช้เงินเป็น, ครอบครัวดี, สุดท้ายคือสังคมดี ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีความสำคัญต่อองค์กรสุขภาวะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายฯเป็นอย่างมาก จึงเชื่อว่าการมหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day ในครั้งนี้จะเห็นถึงความสำเร็จ ได้ความรู้ การบริหารจัดการองค์กรที่ทำให้คนทำงานมีความสุข เพื่อที่จะนำไปเป็นกลยุทธ์และแนวทางในการปรับปรุงนโยบาย เพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีวัฒนธรรมแห่งการสร้างความสุขของบุคลากรในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

 
14 มีนาคม 62 17:03:11
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.