วันเด็กแห่งชาติ ร.ร.อนุบาลขอนแก่นให้นักเรียนตักบาตร รับทุนการศึกษา มอบของขวัญให้ตำรวจจราจร การละเล่นสร้างสรรค์ทุกชั้นเรียน   


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นให้นักเรียนตักบาตร รับทุนการศึกษา มอบของขวัญให้ตำรวจจราจร การละเล่นสร้างสรรค์ทุกชั้นเรียน ก่อนที่ผู้ปกครองจะพาบุตรหลานเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ที่จัดงานในวันที่ 12 ม.ค.62 

 เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 11 ม.ค. นายสุเวศน์  บวรพาณิชย์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  โดยร่วมกันเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันศุกร์ ที่ 11 ม.ค. 62 ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ซึ่งได้จัดกิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตร พระภิกษุ 9 รูป สามเณร 40 รูป มอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตัวแทนนักเรียนทุกสายชั้น มอบของขวัญ ขอบคุณตำรวจจราจร สภ.เมืองขอนแก่น และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ทางโรงเรียนอนุบาล ขอนแก่น เพื่อให้นักเรียนทุกสายชั้นในโรงเรียนได้แสดงออก อาทิ เต้นประกอบเพลง และร้องเพลง ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยผู้ปกครอง ที่ต่างนำกล้องบันทึกภาพของบุตรหลานเพื่อเก็บไว้เป็นภาพแห่งความทรงจำ นายสุเวศน์  บวรพาณิชย์ กล่าวว่า ด้วยวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ในส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ จะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ  ดังคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562 ว่า " เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" 

 นอกจากนี้โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนของโรงเรียนที่มีประมาณ 3,600 คน จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนาน รื่นเริง กล้าแสดงออก ในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัยความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด สุดท้ายเพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

 "โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นจัดงานวันเด็กแห่งชาติก่อน 1 วัน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ร่วมสนุกสนานร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน ก่อนที่ผู้ปกครองจะพาบุตรหลานเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติในวันพรุ่งนี้ (12 ม.ค.62)"ผอ.โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น.
12 มกราคม 62 11:50:43
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.