ขอเชิญสาวงามสมัคร ร่วมการประกวด นางงามเขาสวนกวาง ประจำปี 2562   


เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 ม.ค. 62 เวลา 9.00 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
สอบถามได้ที่ 043449454 / 0885499969 / 0639035739

หลักฐานประกอบการสมัคร
1 บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
2 ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) พร้อมสำเนา หน้าที่มีชื่อผู้เข้าสมัครเข้าประกวด จำนวน 1 ชุด
3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา (กรณีผู้สมัครมีบิดา มารดา มีภูมิลำเนา และมีชื่ออยู่ทะเบียนบ้าน ในจังหวัดขอนแก่น) จำนวน 1 ชุด
4 หลักฐานการศึกษา (ตัวจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
5 ภาพถ่ายสี ขนาด 4 x 6 นิ้วเต็มตัวและครึ่งตัว หน้าตรง อย่างละ 1 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
6 หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง (กรณีผู้สมัครอายุต่ำกว่า 20 ปี)
7 หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (กรณีเป็นนักศึกษา และไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดขอนแก่น)
8 สูติบัตร หรือ สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ชุด (กรณีเป็นผู้ที่เกิดในจังหวัดขอนแก่น แต่ไม่มีภูมิลำเนา อยู่ในจังหวัดขอนแก่น)
9 ค่าสมัคร จำนวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้
https://drive.google.com/drive/folders/1VEnU2QHNOQ2ShnnE_4MUGBVt1bEHOtZ6
(มีการประกาศขยายวันรับสมัครภายหลังจากระเบียบการฉบับนี้)


 
ที่มา http://khonkaen.nfe.go.th/kaosuankwang/
31 ธันวาคม 61 13:46:00
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.