ผู้ว่าฯขอนแก่น เผย โครงการไทยนิยมยั่งยืนโดนใจชาวขอนแก่น สุดๆ   


ผู้ว่าฯขอนแก่น เผย โครงการไทยนิยมยั่งยืนโดนใจชาวขอนแก่น สุดๆ เร่งเดินหน้าทำให้เสร็จทั้งหมด 2,751 โครงการ โดยเฉพาะงานสาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนต้องการที่สุด ย้ำชัดทุกโครงการโปร่งใส ตรวจสอบได้

 

ผู้ว่าฯขอนแก่น เผย โครงการไทยนิยมยั่งยืนโดนใจชาวขอนแก่น สุดๆ เร่งเดินหน้าทำให้เสร็จทั้งหมด 2,751 โครงการ โดยเฉพาะงานสาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนต้องการที่สุด ย้ำชัดทุกโครงการโปร่งใส ตรวจสอบได้

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 12 ก.ค.2561 นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน นั้น ภาพรวมทั้ง 26 อำเภอของ จ.ขอนแก่น  ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม 501,987,700 บาท ใน 2,751 โครงการ ซึ่งคณะทำงานได้ดำเนินงานโดยเน้นหนักไปที่ทีมขับเคลื่อนระดับตำบลใน 2 ประเด็นหลักคือคนไทยไม่ทิ้งกันและชุมชนอยู่ดีมีสุข ซึ่งจากการลงพื้นที่เปิดประชาคมแต่ละหมู่บ้านเพื่ดอรับฟังความคิดเห็นและความต้องการรวมทั้งแนวทางการพัฒนาในระดับพื้นที่พบว่ามีความต้องการในการดำเนเนงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนถึง 21,616 รายการ โดยปัญหาที่พบมากที่สุดคือเรื่องถนน รองลงมาคือไฟฟ้าและน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค

“เมื่อเราได้ความต้องการจากการเปิดเวทีประชาคมไทยนิยมยั่งยืนระดับหมู่บ้านมาแล้วนั้นได้มีการสรุปเรื่องเสนอไปยังรัฐบาลจนได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณพื้นที่ เขต 8 อนุมัติโครงการให้กับทางจังหวัด จำนวน 2,751 โครงการ งบประมาณรวม 501,987,700 บาท ในการดำเนินงานและจัดสรรให้กับพื้นที่ ใน 4 ด้านหลักที่สำคัญ ประกอบด้วย ด้านสาธารณประโยชน์ ทั้งในเรื่องของการซ่อมแซมถนน ไฟฟ้า ประปา การพัฒนาแหล่งน้ำในหมู่บ้าน/ชุมชน การกำจัดผักตบชวา วัชพืชและสิ่งปฎิกูล จำนวน 2,507 โครงการ,ด้านเศรษฐกิจ แยกเป็นลานตากพืชผลทางการเกษตร ตลาดชุมชน การเลี้ยงสัตว์ การทำขนมและอาหาร รวม 219 โครงการ,ด้านสังคม ที่เน้นไปในเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งเสริมด้านการสาธารณสุข การศึกษา การบำรุงรักษาศิลปะ การจัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกาย การจัดทำลานกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน จำนวน 17 โครงการ สุดท้ายคือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการปลูกป่าต้นน้ำ การปลูกป่าทดแทน การทำแนวกันไฟ และการบริหารจัดการขยะ จำนวน 8 โครงการ”

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า การดำเนินงานทุกโครงการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในด้านต่างๆอย่างรัดกุม ซึ่งในระดับจังหวัดได้มีคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานในทุกโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานตามที่รัฐบาลได้พิจารณางบประมาณให้แต่ละชุมชนนั้นดำเนินงานได้อย่างบรรลุผล ซึ่งทุกโครงการที่ดำเนินงานในพื้นที่นั้นโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในภาพรวมทั้งหมด
12 กรกฎาคม 61 13:21:59
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.