กรมส่งเสริมการเกษตรเชื่อมั่นงานวิจัยมข.ลงนาม MOUพัฒนาการเกษตรภาคอีสาน   


        เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมพศ 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนางานวิชาการด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ในการนี้มีบุคลากรจาก 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานว่า 100 คน ณ ห้องประชุมสารสินอาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


 

          บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนางานวิชาการด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ กรมส่งเสริมการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทางด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร โดยการขยายผลโครงการวิจัยด้านการเกษตรที่มีศักยภาพสูงสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อทำวิจัยและพัฒนาหัวข้อเรื่องที่จะใช้แก้ปัญหาทางการเกษตร และ พัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่ายทั้งทางด้านการวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษา วัสดุอุปกรณ์ด้านการส่งเสริมการเกษตรซึ่งกันและกัน
 

           รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า บันทึกความเข้าใจ ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ กรมส่งเสริมการเกษตร  แสวงหาความร่วมมือในหลายประเด็น ทั้งทางด้านเทคโนโลยีการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรอย่างมืออาชีพ และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรเฉพาะทาง เทคโนโลยีการจัดการศูนย์ปฏิบัติการ   โดยการดำเนินนั้น จะแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดเป้าหมายทิศทางแนวทาง ประเด็นความร่วมมือร่วมกัน ดำเนินการตามแผนความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กระทั่งติดตามผลและสรุปการดำเนินงาน


 

           นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การพัฒนางานวิชาการด้านการวิจัย และ การส่งเสริมการเกษตรระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเป้าหมายการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรให้เป็น smart officer และพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer มีแนวทางในการแสวงหาความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีกรอบแนวทางความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็น ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิต การจัดการสินค้าการเกษตร เช่น ข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ และ พัฒนาคุณภาพสินค้า  นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และ วิสาหกิจชุมชนให้สามารถดำเนินธุรกิจการเกษตรและเป็นผู้ประกอบการได้
 

          ทั้งนี้บันทึกความเข้าใจนี้มีกำหนดระยะเวลา 4  ปีนับตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

ที่มา https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0015895&l=th
12 กรกฎาคม 61 11:24:33
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.