"ชุมพร พารา" ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ขอนแก่นลิงค์ รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ในฐานะผู้อำนวยการกอง ม.ขอนแก่น   ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบโล่รางวัล ผู้บริหารดีเด่นฯ
 
      มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินงานตามพันธกิจโดยใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นแผนที่นำทางเพื่อให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายภายใต้การทำงานที่สอดประสานกันของคณะหน่วยงานโดยมีบุคลากรทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุนเป็นกลไกที่สำคัญ ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นล้วนมาจากความทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ
 
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากร และปฏิบัติงานจนประสบผลสำเร็จในด้านต่างๆ รวมทั้งบุคลากรผู้ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ บุคลากรผู้ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาระดับปริญญาเอก  บุคลากรผู้ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น รวมไปถึงผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ซึ่งในปีนี้ได้จัดมอบรางวัลไปเมื่อวันที่ วันที่ 5 มิถุนายน 2561 มีผู้เข้ารับการเชิดชูเกียรติจำนวน 366 คนโดยในจำนวนนี้เป็นประเภทที่รับรางวัลจากการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกด้วยผลงานความสำเร็จจำนวน 62 คน      
            
       สำหรับประเภทรางวัลและเกณฑ์การพิจารณาวิธีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการปรับปรุงแก้ไขต่อเนื่องมาจนปัจจุบันเพื่อให้รางวัลสอดคล้องกับบริบทการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งความสำเร็จในระดับบุคคลและผลงานการปฏิบัติภาระกิจหน้าที่ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในการคัดเลือกตามเกณฑ์ประกาศเพื่อให้ผลการพิจารณามีความเหมาะสมครอบคลุมและเป็นเกียรติต่อผู้ได้รับเลือกอย่างแท้จริง 
 
      รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการบริหารจัดการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านการบริหารดีเด่น สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงาน หรือเทียบเท่า ถือเป็นรางวัลที่สำคัญเพราะต้องใช้การเสนอชื่อสนับสนุนจากบุคคลอื่นที่มองเห็นความโดดเด่นของผลงานผู้สมควรได้รับ ประกอบกับข้อมูลคำรับรองปฏิบัติราชการเพื่อเอามาพิจารณาอย่างรอบด้าน โดยปีนี้ได้มีการออกประกาศไว้เพื่อพิจารณาจำนวน 4 รางวัลในกลุ่มคณะวิชาและสำนักงาน เพื่อเป็นรางวัลส่งเสริมกำลังใจและยกย่องการใช้ความรู้ความสามารถด้านการบริหารด้วยการวางแผนและนำแผนงานไปสู่ผลการปฏิบัติที่มีความสำเร็จสูงสุด  จากเกณฑ์ในการคัดเลือกมาจากผลการดำเนินงานตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และจากผลงานความสำเร็จในระดับบุคคลอีกส่วนหนึ่ง
  
     ผลการพิจารณาในปีนี้ได้ประกาศยกย่องผลงานให้ นายชุมพร  พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  เป็นเพียงผู้เดียวในกลุ่มรางวัลที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวพร้อมกับคุณสมบัติสำคัญด้านความเสียสละ และการประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างครบถ้วน โดยได้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในงานครั้งนี้
 
     นายชุมพร  พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  ผู้รับรางวัลรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการบริหารจัดการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านการบริหารดีเด่น กล่าวว่า “นับตั้งแต่ผมเริ่มต้นทำงานที่ มข.เมื่อปี2541 ผมมีความภูมิใจและเป็นเกียรติแก่ผมและญาติพี่น้อง ผมจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างสุดความสามารถ และไม่เคยหวังว่าจะได้รับรางวัลอะไร แต่ในเมื่อวันนี้ มหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติแห่งนี้ประกาศมอบรางวัลจึงมีความภูมิใจและเป็นกำลังใจในการทำงานอย่างยิ่งรางวัลนี้เกิดจากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกองสื่อสารทุกคนเนื่องจากเกณฑ์ในการคัดเลือกมาจากผลการทำงานตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ผมจึงขอยกความดีให้กับทุกคนและขอขอบคุณทุกคนด้วยความจริงใจที่ร่วมกันทุ่มเทแรงกาย แรงใจสู้มาด้วยกัน  ขอขอบคุณเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ทุกคณะหน่วยงาน ขอขอบคุณหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี และทุกเครือข่ายความร่วมมือที่ทำให้พันธกิจด้านการสื่อสารองค์กรประสบความสำเร็จและเห็นผลประจักษ์ในวันนี้”
 
     ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า “จากความสำเร็จและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้  ขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับความสำเร็จของผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน ขอชื่นชมในความวิริยะ อุตสาหะในความมุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่จนประสบความสำเร็จ สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และนำเอามาเป็นแบบอย่าง ตลอดจนขอชื่นชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้จัดให้มีกิจกรรมนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างและส่งเสริมคนเก่ง คนดี ก่อให้เกิดการพัฒนาคน นำไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ จึงเป็นกิจกรรมที่ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง”
 
 
       นายชุมพร  พารา  ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร เป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ขอนแก่นลิงค์ และได้รับรางวัลต่างๆ หลายรางวัล อาทิ ได้รับโล่เกียรติยศ รางวัลสื่อมวลชนดีเด่นสาขาสื่อออนไลน์  จากสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 บริหารเว็บไซต์ khonkaenlink.info จนติดอันดับเว็บไซต์อันดับ 1 ของประเทศในกลุ่มเว็บไซต์ภูมิภาค และอันดับติดอันดับ TOP100 ของประเทศไทย 4 ปีซ้อน  รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มอบโดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  รางวัล TOP TEN PERCENT AWARD จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการในงาน ""ประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2557     รางวัลศิษย์เก่าทรงคุณค่า วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2557    และ รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานจากการพัฒนางานประจำ "งานเห็นผล คนเป็นสุข :The 3rd KKU SHOW and SHARE 2009
 
        รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการบริหารจัดการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านการบริหารดีเด่น เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่มีภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถาบันเป็นองค์ประกอบหนึ่งโดยเชื่อว่าหากผู้นำองค์กรที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกองค์กร ย่อมหมายถึงความยอมรับเชื่อถือที่มีต่อองค์กรนั้นเช่นกัน  สิ่งนี้จะส่งผลต่อขวัญและกำลังใจผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ภายใต้วิสัยทัศน์การบริหารของผู้นำที่ได้รับประกาศเกียรติ เป็นแรงผลักดันให้ทุกคนมุ่งมั่นที่จะสานภาระกิจด้านการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
 
ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานร่วมยินดี
 
รับโล่รางวัลสื่อมวลชนดีเด่นสาขาสื่อออนไลน์ ประจำปี 2559 จาก นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรับโล่รางวัลสื่อมวลชนดีเด่นสาขาสื่อออนไลน์ ประจำปี 2559 จาก นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
 
รับโล่รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 จาก รศ. ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นรับโล่รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 จาก รศ. ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
รางวัล TOP TEN PERCENT AWARD จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการในงาน รางวัล TOP TEN PERCENT AWARD จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการในงาน ""ประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2557 มอบโดย รศ.ดร. วินิต  ชินสุวรรณ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
รางวัลศิษย์เก่าทรงคุณค่า วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2557 มอบโดย รศ.ดร. วินิต ชินสุวรรณ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรางวัลศิษย์เก่าทรงคุณค่า วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2557 มอบโดย รศ.ดร. วินิต  ชินสุวรรณ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานจากการพัฒนางานประจำ รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานจากการพัฒนางานประจำ "งานเห็นผล คนเป็นสุข :The 3rd KKU SHOW and SHARE 2009" จาก คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


 

 

เรียบเรียง  : อุดมชัย สุพรรณวงศ์  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ   
ภาพ : กองสื่อสารองค์กร

 

 
ที่มา
 1. https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0015775&l=th
 2. The University's Success is Reflected by its Personnel's Achievement
 3. https://cad.kku.ac.th/?p=1553
 4. https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0015763&l=th
 5. มติชน | ผอ.กองสื่อสารองค์กร มข.ปลื้มรับรางวัลเชิดชูเกียรติ - fb
 6. https://www.ryt9.com/s/prg/2838216
 7. http://www.thaipr.net/general/865390
 8. หนังสือพิมพ์มติชน 
 9. หนังสือพิมพ์แนวหน้า
 10. หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
 11. หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
 12. MGR Online25 กรกฎาคม 61 16:27:40
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.