เตือนครูและผู้ปกครอง ระวังเด็กป่วยโรคมือ เท้า ปากและไข้หวัดใหญ่ช่วงเปิดเทอมใหม่ แนะคัดกรองเด็กเด็กก่อนเข้าเรียน   


กรมควบคุมโรค เตือนครูและผู้ปกครองระวังเด็กป่วยโรคมือ เท้า ปากและไข้หวัดใหญ่ช่วงเปิดเทอมใหม่ แนะคัดกรองเด็กเด็กก่อนเข้าเรียน
 
       
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น แจ้งข่าวมายังขอนแก่นลิงค์ว่า กรมควบคุมโรค เตือนครูและผู้ปกครองระวังเด็กนักเรียนป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปากและโรคไข้หวัดใหญ่ช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ ขณะนี้พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปากแล้วกว่า ๑.๑ หมื่นราย เป็นเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๕ ปีกว่าร้อยละ ๘๕ ชี้ช่วงหน้าฝนจะพบผู้ป่วยมากกว่าฤดูอื่น พร้อมระวังและสังเกตอาการบุตรหลานจากโรคไข้หวัดใหญ่ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง แนะขอให้คัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียน หากป่วยให้แยก พักรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ
         
 เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้หลายสถานศึกษากำลังเข้าสู่ช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ ประกอบกับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรคที่มักเกิดกับเด็กในช่วงเปิดเทอม คือ โรคมือ เท้า ปาก โดยมักเกิดในสถานที่ที่มีเด็กอยู่รวมกันจำนวนมาก กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำให้ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดูเด็กในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และสถานรับเลี้ยงเด็ก ได้ตระหนักและระมัดระวังโรคที่เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคสู่กันได้ง่าย โดยเฉพาะในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี ซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ำ
          
สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม– ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พบผู้ป่วยแล้ว ๑๑,๓๒๖ ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต  อีกทั้งยังพบมากที่กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปีจำนวน ๙,๖๗๘ ราย คิดเป็นร้อยละกว่า ๘๕ นอกจากนี้ ยังพบว่าช่วงที่พบผู้ป่วยมากที่สุดของปีที่แล้ว คือ ช่วงเปิดเทอมจนถึงหน้าฝน (เดือน พ.ค.-ส.ค.) เพียง ๔ เดือนมีผู้ป่วยมากถึง ๓๘,๓๐๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของผู้ป่วยทั้งหมด


          
โรคมือ เท้า ปาก ติดต่อจากการได้รับเชื้อไวรัสเข้าทางปากโดยตรง เชื้อไวรัสจะติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากแผลตุ่มพองหรืออุจจาระของผู้ป่วย หรือติดต่อจากการไอ จาม รดกัน จึงพบได้มากในกลุ่มเด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๕ ปี โรคนี้อาจมีอาการเล็กน้อย เช่น  มีไข้ ผื่น ตุ่มน้ำใส หรือเม็ดแดงๆ ในปาก ฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรือก้น ซึ่งส่วนใหญ่จะหายได้เอง ใน ๗-๑๐ วัน ทั้งนี้ โรคนี้ไม่มียารักษา ไม่มีวัคซีน จะรักษาตามอาการ ถ้าหากเด็กมีอาการแทรกซ้อน เช่น ไข้สูง ซึม อาเจียน หอบ ต้องรีบนำเด็กไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที เพราะอาจติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์รุนแรง เสี่ยงต่อ การเสียชีวิตได้มากกว่าสายพันธุ์ปกติ
          
สำหรับการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และสถานรับเลี้ยงเด็ก ตรวจคัดกรองเด็กเป็นประจำทุกวันในตอนเช้า โดยเฉพาะในช่วงเปิดเทอมจนถึงหน้าฝนนี้  หากพบเด็กป่วยขอให้แยกออกจากเด็กปกติและแจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน หลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กป่วยเล่นคลุกคลีกับเด็กปกติและเมื่อป่วยควรพักรักษาอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหาย ไม่พาเด็กไปในที่ชุมชนแออัดเช่นห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ เป็นต้น รวมถึงให้เด็กล้างมือบ่อยๆ หรือทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งสกปรกปนเปื้อนเชื้อโรค นอกจากนี้ ต้องหมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ ของใช้ ของเล่น ภายในศูนย์ฯ และโรงเรียนเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือทุกครั้งที่พบว่ามีเด็กป่วยโรคนี้ ที่สำคัญหากพบเด็กป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านทันที
          
นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ช่วงนี้อากาศของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้โรคติดต่อทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ นักเรียนและเด็กเล็กมีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อจากการอยู่กับคนหมู่มาก โดยตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๑ ถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อนทั้งในโรงเรียน ค่ายทหารเรือนจำและวัดทั้งสิ้น ๑๘ เหตุการณ์ โดยขอให้ผู้ปกครองและครูสังเกตอาการเด็ก หากมีไข้ ปวดศีรษะร่วมกับมีอาการปวดเมื่อยร่างกาย ขอให้หยุดเรียน และพักรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ  เพื่อลดการแพร่กระจายโรคสู่ผู้อื่นๆ หากประชาชนมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร ๑๔๒๒

###
16 พฤษภาคม 61 12:44:12
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.