ขอนแก่นเดินหน้าสร้างรถไฟฟ้า 12 ก.พ.นี้ ตบเท้าเข้าพบ รมว.เกษตรฯขอใช้สถานีวิจัยข้าวเป็นพื้นที่ TOD   


ขอนแก่นเดินหน้าสร้างรถไฟฟ้า 12 ก.พ.นี้ ตบเท้าเข้าพบ รมว.เกษตรฯขอใช้สถานีวิจัยข้าวเป็นพื้นที่ TOD
 
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร 4 เทศบาล และผู้บริหาร KKTS ร่วมกันประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการขอนแก่น Smart City ระยะที่ 1 การรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) ระยะที่ 1 สายเหนือ-ใต้ระยะทาง 22 กิโลเมตร พร้อมหารือก่อนเข้าพบรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอใช้พื้นที่จากสถานีวิจัยข้าวเป็นพื้นที่พัฒนาโครงการและพัฒนาพื้นที่ TOD - Transit Oriented Development ณ ห้องประชุมอุดรตันติสุนทร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีนายยุทธภูมิ เย็นสบาย รองนายกเทศมนตรีตำบลสำราญ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองศิลา เทบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลท่าพระ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และ ผู้บริหารบริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS) พล.ต.ชาติชาย ประดิษพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร KKTS รายงานความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา และแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถานี (TOD) ศูนย์ทดลองพันธุ์ข้าว พื้นที่ทดแทน การจัดทำร่าง MOU และการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการวางแผนและเตรียมตัวก่อนการเข้าพบนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 12 ก.พ.61เพื่อขอใช้พื้นที่จากสถานีวิจัยข้าวเป็นพื้นที่พัฒนาโครงการและพัฒนาพื้นที่ TOD ประการที่สองคือ การรายงานความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) และขอคำปรึกษาในการดำเนินโครงการฯ ต่อ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประการที่สามคือ การเตรียมการเพื่อขอเข้าพบและปรึกษาหารือกับ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อขอให้กระทรวงมหาดไทย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าของโครงการและดำเนินโครงการ
 
สำหรับ แนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development หรือ TOD) หมายถึงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน มีความหนาแน่นสูง และส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชน แนวคิด TOD มุ่งสร้างกิจกรรมหลากหลายในพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน โดยมีที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ สำนักงาน และการใช้ประโยชน์ประเภทอื่น ๆ พร้อมกับออกแบบเพื่อรองรับผู้ใช้ระบบขนส่งมวลชนเป็นหลัก รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเดินเท้าและใช้จักรยาน เพื่อให้มีทางเลือกในการเดินทางหลากหลาย ลดการพึ่งพาการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

แนวคิด TOD ได้รับความสนใจในนโยบายการพัฒนาเมืองสมัยใหม่ สร้างโอกาสในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนให้ใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ การพัฒนาขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพสูงจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมาใช้ระบบขนส่งมวลชนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง การที่ปริมาณผู้ใช้ระบบขนส่งมวลชนสูงขึ้น นอกจากจะเพิ่มความคุ้มค่าในการลงทุนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางที่มีมูลค่าสูงรวมทั้งต้นทุนในการพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่ความหนาแน่นสูงแล้ว ยังทำให้มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ที่พักอาศัยและสำนักงานที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสูงขึ้น โดยภาครัฐหรือเอกชนที่ลงทุนในการพัฒนาระบบสามารถนำมูลค่าส่วนเพิ่มมาสนับสนุนเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนได้ โดยต้องมีการวางแผนครอบคลุมทุก ๆ ด้าน ได้แก่ผังเมือง ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และมาตรการต่าง ๆ (อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ TOD
 
ที่มา เทศบาลนครขอนแก่น
 
6 กุมภาพันธ์ 61 23:03:14
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.