ขอนแก่นเปิดเวทีรับฟังความเห็น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี - ยุทธศาสตร์ภาคอีสาน   


          เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรงอวานี ขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำหน้าที่จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะเป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติซึ่งกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทยในระยะ 20 ปี จากกลุ่มภาคีการพัฒนาในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ประมาณ 2,000 คน (ภาคละ 500 คน) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561เกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้นทั้ง 6 ด้าน และนำมาปรับปรุงแก้ไขยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับผลการรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต่อไป ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ที่มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมี สศช. เป็นเลขานุการ โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการประกอบด้วย สถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองยุทธศาสตร์และกองส่งเสริมนโยบายมหาวิทยาลัย


 
          คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ได้แก่ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการกรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งร่างยุทธศาสตร์เบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะต้องนำร่างดังกล่าวให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 8 วรรค 2 ที่กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเมื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ แล้วเสร็จเบื้องต้น เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงต่อไป
 
          การประชุมดังกล่าว กำหนดจัดใน 4 ภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรงอวานี ขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ภาคเหนือ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 261 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลาง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ กรุงเทพฯ ภาคใต้ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล จังหวัดสงขลา
 
          สำหรับการประชุม ภาคเช้าได้มีการกล่าวเปิดประชุมและนำเสนอการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวม โดย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวมของร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จากนั้นภาคบ่ายได้มีการประชุมกลุ่มย่อยจำนวน 6 กลุ่มตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีวิทยากรประจำกลุ่มประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รศ.ดร.ชัญญา อภิปาลกุล อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ อ.ดร. ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล อาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร อ.ดร.อนุชา โสมาบุตร ผศ.ปราโมทย์ ครองยุทธ ที่ปรึกษาสถาบันยุทธศาสตร์ฯ รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ และอ.วีระ ภาคอุทัย ที่ปรึกษาสถาบันยุทธศาสตร์ฯ
 
          สำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แก่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) www.nesdb.go.th เฟสบุ๊ค “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” โทรสาร หมายเลข 0 2282 9149 จดหมาย ส่งมาที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.nesdb.go.th และติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมในภาคเช้าได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดต่างๆ ที่จัดการประชุม รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง

ที่มา https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0015227&l=th
6 กุมภาพันธ์ 61 09:06:42
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.