ขอนแก่นประชุมเครียดพัฒนา 'แก่งน้ำต้อน' เป็นแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเมือง   


 
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ได้ประชุมหารือร่วมกับ พล.ต.กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รอง ผอ.รมน.จว.ขอนแก่น (ทหาร) และหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ และเอกชนใน จ.ขอนแก่น ที่ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 9 ม.ค.  เพื่อหารือการกำหนดแนวทางการพัฒนาแก่งน้ำต้อน ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในการพัฒนาแก่งน้ำต้อนเป็นแก้มลิง ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองขอนแก่นอย่างเป็นระบบ ตลอดจนพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ จ.ขอนแก่น


นายสมศักดิ์ ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่นโยบายรัฐมนตรี ในคราวตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2560 ได้มีข้อสั่งการให้พัฒนาแก่งน้ำต้อนเป็นแก้มลิง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบในเขตพื้นที่โรงเรียนคนตาบอด พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ด และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ จ.ขอนแก่น โดยมอบหมายกรมชลประทานและ ผวจ.ขอนแก่นดำเนินการ วันนี้จึงมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อหารือและกำหนดแนวทางในการพัฒนาแก่งน้ำต้อน
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า แก่งน้ำต้อน บริเวณบ้านกุดกว้าง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่มีพื้นที่ประมาณ 3,500 ไร่ มีความจุประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อดำเนินการพัฒนาแล้วจะสามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้นประมาณ 7.8 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมมีความจุประมาณ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำ ราษฎรมีพื้นที่ทำกินอยู่บริเวณรอบๆ สามารถนำน้ำไปใช้ในการเพาะปลูกได้และเป็นการป้องกันการบุกรุกของราษฎร ตลอดจนพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด
"นอกจากนี้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับพื้นที่ โครงการ " ชลประทานพัฒนา แหล่งน้ำท่าทั่วไทยเกษตรยุคใหม่ยั่งยืน "  เป็นแหล่งเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝนในลักษณะแก้มลิงเพื่อชะลอการไหลของน้ำชี และสามารถนำมาใช้เพื่อการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้ราษฎรใช้ราษฎรบริโภคและมีรายได้จากการประมงและเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภค - บริโภคของราษฎรบริเวณโดยรอบที่ขาดแคลนเดือดร้อนไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค เพื่อบรรเทาอุทกภัยบางส่วน" ผวจ.ขอนแก่น กล่าว

 
10 มกราคม 61 20:41:52
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.