อ.ภูผาม่าน รับฟังชาวบ้าน สร้างโรงโม่หินแห่งใหม่   


อำเภอภูผาม่าน เปิดเวทีประชาพิจารณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ขอประทานบัตร โรงโม่หินแห่งใหม่ แหล่งหินภูถ้ำแกลบ ที่ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ด้านชาวบ้านพื้นที่โครงการเห็นด้วย ไม่ห่วงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เหตุสร้างงานและรายได้ และเชื่อมั่นระบบจัดการฝุ่นของผู้รับสัมปทาน

วันนี้ (8ม.ค.61) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย (อบต.นาฝาย) ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการเหมืองแร่อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างของนายเฮง ทองแท่งไทย คำขอประทานบัตรที่ 51/2539 หมายเลขหลักเขต 31427 บ้านสองคอน ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน เนื้อที่ทั้งหมด 59 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในอ.ภูผาม่าน ประชาชนจากหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่โครงการประกอบด้วย จาก ต.นาฝาย 4 หมู่บ้าน จาก ต.วังสวาบ 4 หมู่บ้าน และจาก ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ จำนวน 3 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมมากกว่า 100 คน ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด ผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ์ทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอภูผาม่าน กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากนายเฮง ทองแท่งไทย เป็นผู้ยื่นคำขอประทานบัตรที่ 51/2539 หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ 31427 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านสองคอน ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการเหมืองแร่อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง โครงการเคยมีการระเบิดย่อยหิน ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พื้นที่คำขอประทานบัตรนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรม เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง แหล่งหินภูถ้ำแกลบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 26มี.ค.2540 จึงมีความประสงค์ที่จะทำเหมืองแร่หินปูน เพื่อเป็นวัตถุดิบด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในบริเวณพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง

ทั้งนี้นายเฮง ทองแท่งไทย ได้ตระหนักถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการดำเนินโครงการ ตั้งใจในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและชุมชน เพื่อให้เกิดผลกระทบจากโครงการน้อยที่สุด ประกอบกับโครงการนี้เป็นโครงการที่เข้าข่ายประเภทและขนาดโครงการ ที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 24 เม.ย. 2555 

เรื่องกำหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ความเป็นมาของโครงการ รายละเอียดโครงการ และพิจารณาการกำหนดขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ประเด็นห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ ต่อการกำหนดขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเป็นไปอย่างครบถ้วน


นางโสภา สอนเงิน อายุ 45 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ฯ

ด้านนางโสภา สอนเงิน อายุ 45 ปี ชาวบ้านในพื้นที่โครงการตามคำขอประทานบัตร จากบ้านนาฝาย หมู่ที่ 2 ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน กล่าวว่า จากการทำโครงการแสดงความคิดเห็นในวันนี้ ได้รับข้อมูลที่ดีต่อชาวบ้าน ต.นาฝาย และต.ใกล้เคียงมาก เพราะการลงทุนโรงโม่หิน จะทำให้ลูกหลานมีงานทำ ไม่ต้องไปทำงานต่างบ้านต่างเมือง ที่ผ่านมามีการลงทุนทำกิจการโรงโม่หิน ของผู้ประกอบการรายเดียวกันนี้ ได้สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชาวบ้านได้มาก

ที่สำคัญเจ้าของกิจการ ก็ดีดูแลชาวบ้านรอบๆโรงโม่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนหนทาง นำน้ำมารดถนนทุกวัน เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นคลุ้งกระจาย ส่วนผลกระทบไม่ถือว่ามากนัก จากแต่ก่อนเคยลำบาก พอมีโรงโม่เข้ามา ทำให้ชาวบ้าน อ.ภูผาม่าน มีงานทำกันไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงกรุงเทพฯ ส่วนการทำโครงการแสดงความคิดเห็นวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดี เพราะทางโรงโม่ก็ได้เข้ามาช่วยดูแลชาวบ้านตลอดมา จนทำให้เศรษฐกิจดี มีกินมีอยู่ มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

ที่มา MGR Online
8 มกราคม 61 21:30:57
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.