ททท.ชวนเที่ยวงานเกษตรภาคอีสาน ที่มข. ชี้งานดี น่าเที่ยว น่าช็อป   


 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น ขอเชิญเที่ยวชมงานเกษตร มข.ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของ คนชอบต้นไม้ รักสัตว์ ช็อบและชิม คนภาคอีสานกว่าครึ่งล้าน แถมมีเงินหมุนเวียนสะพัดห้าร้อยล้าน ปีนี้ มข. จัดใหญ่ 26 ม.ค. - 4 ก.พ. 61 ภายใต้แนวคิด "เกษตรอีสาน สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ" คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อุทยานเกษตร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   
รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า”  วัตถุประสงค์หลัก คือ  1. เพื่อจัดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 2. เพื่อแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยทางการเกษตรของนักวิชาการทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนและเกษตรกร 3. เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรสู่ชุมชน  4. เพื่อฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป 5. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม 6. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 7. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก


คณะเกษตรศาสตร์ จึงได้ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันเกษตรภาคอีสานเป็นประจำทุกปี  โดยได้พัฒนาขยายขอบข่ายงานเพื่อให้เกิดความยิ่งใหญ่และได้มีการเชิญชวนหน่วยงานให้มาร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งภาคเอกชน จากการรายงานผลการประเมินการจัดงานในปี 2561 พบว่ามีนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการและประชาชนผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมงานจำนวน  552,946 คน มีเงินหมุนเวียนในงานกว่า 539  ล้านบาท ซึ่งจำนวนเงินที่หมุนเวียนในช่วงเวลาดังกล่าวมีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เป็นอย่างดียิ่ง  
สำหรับ กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจัดนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสาน พระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรของไทย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านเกษตรในระดับต่าง ๆ การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร และเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนาการเกษตรตามนโยบายของรัฐสู่การเกษตรประเทศไทย 4.0 การส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะภาคสนาม การกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การส่งเสริมและเผยแพร่สินค้าชุมชนที่ผลิตจากกลุ่มเกษตรกร และเพื่อกระตุ้นให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก รวมทั้งการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานด้านการเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ อาทิการจัดสัมมนาวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติทางด้านเกษตรศาสตร์


และเสวนาทางวิชาการเกษตรร่วมกับเครือข่ายผู้นำองค์กร สหกรณ์การเกษตรต่างๆ การจัดการนิทรรศการกลางแจ้งของหน่วยงานต่าง ๆ การแสดงผลงานของนักศึกษา การจำหน่ายและการแสดงผลิตภัณฑ์ชั้นนำของกลุ่มเกษตรกร การแสดงผลงานความก้าวจากภาคเอกชน การประกวดและแข่งขันอาหารพื้นบ้านอีสาน การประกวดสินค้าโดดเด่นชุมชน การแสดงบนเวทีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสาน ปีที่ 7-การประกวดวงดนตรี Aggie Music Awards 2018 และการแข่งขันตอบปัญหาการเกษตร การแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านปศุสัตว์และการประมงการประกวดสัตว์และปลา


 
 งานมหกรรมวันเกษตรภาคอีสานในครั้งนี้จึงคาดว่าจะเป็นโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านเกษตรในระดับต่าง ๆ การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรในระดับต่าง ๆ การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร และเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนาการเกษตรตามนโยบายของรัฐ การส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะภาคสนาม การกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลกต่อไป จึงนับได้ว่าเป็นงานวันเกษตรที่มีความสำคัญต่อทุกภาคส่วนในการเผยแพร่องค์ความรู้”รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวปิดท้าย

 
     ในส่วนของ นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น เผยต่อว่า”ในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น มีเป้าหมายในการผลักดันจังหวัดขอนแก่น ให้เติบโตเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายให้มีปริมาณนักท่องเที่ยว เดินทางเข้าสู่พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 5.5 ล้านคนครั้ง ในปี 2561 จากจำนวน นักท่องเที่ยวประมาณ 4.5 ล้านคน/ครั้ง ซึ่งเห็นว่า งานเกษตรภาคอีสานฯมีศักยภาพในการดึงดูดกลุ่มเกษตรกรทั่วไป กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ young smart farmer และนักท่องเที่ยวที่สนใจผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ให้เดินทางเข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดี

 นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น
 นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น
  

จากตัวเลขผู้เข้าร่วมงานในปีที่ผ่านมา พบว่า มีจำนวนมากถึงกว่า 500,000 คน และราว 40% เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจากจังหวัดอื่นๆ จึงเห็นว่านี่เป็นโอกาสที่จะช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่ขอนแก่น ในช่วงต้นปี 2561 ได้เป็นอย่างดี  ซึ่งภายในงานนอกจากจะมีการเผยแพร่แลกเปลี่นนความรู้ทางด้านการเกษตรแล้ว ยังมีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและปศุสัตว์มาจำหน่ายอย่างหลากหลายเป็นจำนวนมาก เป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายของผู้มาเที่ยวชมงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนสู่เกษตรกรและชุมชนได้อย่างมากอีกด้วยังนั้น ททท.จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการจัดงานดังกล่าวให้เป็นที่สนใจจากนักท่องเที่ยวและเป็นที่รับรู้ในวงกว้าง รวมถึงช่วยผลักดันให้งานนี้ก้าวสู่การเป็นสุดยอดงานด้านการเกษตรชั้นนำของประเทศไทยต่อไป ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น (รับผิดชอบ จังหวัดขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์) โทร. 0-4322-7714-6 หรือ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย”นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่นกล่าวปิดท้าย

 
6 มกราคม 61 01:13:52
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.