ขอนแก่น-กาฬสินธุ์-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด รวมเป็นหนึ่งเดียว ตามแผน พ.ศ.2561-2564   


 
ขอนแก่นประชุมประชาคมแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (จ.ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และ จ.ร้อยเอ็ด) เพื่อปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ "ประเทศไทย 4.0"  เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเดียวในอาเซียน
 
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 ม.ค. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ได้มาเป็นประธานการประชุมเพื่อประชาคมร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวน ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆทั้งราชการส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มาร่วมประชุมจำนวน 200 คน โดย น.ส.เบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้า สนง.จังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ซึ่งมี  จ.ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และ จ.ร้อยเอ็ด ดำเนินการให้มีการประชุมเพื่อประชาคมร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ครั้งนี้ และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง   พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวน ทั้งนี้ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ จะได้นำข้อสรุปความคิดเห็นของภาคีการพัฒนาไปปรับปรุงและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการพิจารณาในลำดับต่อไป
 
 
นายสมศักดิ์ ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายพัฒนาภาค ( ก.บ.ภ.) ได้กำหนดปฏิทินแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับทบทวน และกำหนดให้ส่งแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ให้สำนักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 5 ม.ค. 2561 
 


 
"ขอเสนอแนะและฝากประเด็นข้อพิจารณาในการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่สำคัญ  2 ประเด็น คือ  1. เรื่องการเชื่อมโยงเป้าหมายของแผนในระดับต้นๆ เช่น การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ สู่ "ประเทศไทย 4.0"  หรือ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม" จากเดิม "ทำมากได้น้อย" ปรับเปลี่ยนเป็น "ทำน้อยได้มาก" กลุ่มจังหวัดจะต้องทำอะไร อย่างไร เช่น เปลี่ยนจากเกษตรดั้งเดิมไปสู่เกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการจัดการและเทคโนโลยีให้เกษตรกรร่ำรวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบผู้ประกอบการ 2.การบูรณาการแผนงาน/ โครงการการพัฒนาในระดับต่างๆ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัด ในแต่ละประเด็นให้ชัดเจนเพื่อให้การพัฒนากลุ่มจังหวัดบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ พัฒนาศักยภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเดียวในอาเซียน และ ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ต้องมีเป้าหมาย พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น "ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภาคลุ่มน้ำโขง" ภายในอนาคตโดยเร็วที่สุด" ผวจ.ขอนแก่น กล่าว

 
4 มกราคม 61 22:25:07
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.