5ธันวา 'วันชาติไทย' ที่ขอนแก่น จัดพิธีสวนสนามสามัคคีรวมพลังวันชาติไทย        วันที่ 5 ธ.ค.2560 เวลา 16.00 น.ที่สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีชุมนุมสวนสนามวันชาติไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของวันชาติไทยและร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในอันที่จะสรรค์สร้างวินัยของคนในชาติพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุข 

เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข มีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นและร่วมพัฒนาให้จังหวัดขอนแก่นมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ให้คนไทยได้รักชาติไทย ร่วมกันปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยร่วมกันด้วย 

โดยมีกลุ่มพลังมวลชนจากทุกภาคส่วน ข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ กลุ่มจิตอาสา ลูกเสือ นักเรียนนักศึกษา ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมากกว่า หมื่นคน ทุกคนมีใจเดียวกันที่จะมาร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติไทย

ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
5 ธันวาคม 60 17:34:26
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.