เด็กขอนแก่นเตรียมตัว สอศ.นำร่องเปิดหลักสูตร 'อุตสาหกรรมการบิน' เริ่มภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2561             นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาบริหารโครงการประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน เปิดเผยว่า สอศ.จัดทำหลักสูตรสาขาอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งขยายมาจากหลักสูตรสาขาช่างอากาศยานเพื่อผลิตกำลังคนรองรับความต้องการของสถานประกอบการ เนื่องจากที่ผ่านมาการผลิตช่างอากาศยานเป็นเพียงอาชีพหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมการบินเท่านั้น แต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงวิชาชีพในอุตสาหกรรมการบินทั้งหมด อาทิ ธุรกิจการบินนักบิน ผู้ช่วยนักบิน พนักงาน กราวนด์ และพนักงานต้อนรับ เป็นต้น คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) จึงมีมติเห็นชอบให้ สอศ.จัดทำหลักสูตรสาขาอุตสาหกรรมการบิน 5 ปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 ปี เพื่อผลิตกำลังคนป้อนอุตสาหกรรมการบิน 
          นายวณิชย์กล่าวอีกว่า เบื้องต้น สอศ.จะนำร่องเปิดสอนระดับ ปวส.ประเภทช่างอุตสาหกรรมสาขาช่างอากาศยาน 6 แห่ง คือวิทยาลัยเทคนิค (วท.) ถลาง วท.ดอนเมือง วท.สมุทรปราการ วท.อุบลราชธานี วท.สัตหีบ และวิทยาลัยการอาชีพ (วก.) ขอนแก่นเริ่มภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2561.

ที่มา ไทยรัฐ
4 ธันวาคม 60 12:53:33
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.