มข.วิจัย5ปีลดความเหลื่อมล้ำในสังคมในภาคอีสานสำเร็จ จัดสัมมนาต่อยอดให้ยั่งยืน   


  สถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จากงานวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และขยายผลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา
 
      โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษาและด้านเศรษฐกิจ(ความยากจน) อย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยองค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียนการสอน การวิจัย และการมีส่วนร่วมพัฒนาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเวลา 50 ปี เป็นโครงการระยะยาวตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 – 2561 ประกอบด้วยโครงการหลักการ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง  โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยโปรแกรม Food & Nutrition
 
 
รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
       รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลี่อมล้ำทางสังคม  ซึ่งเริ่มดำเนินการในโอกาสวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการอุทิศเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเป้าหมายของการดำเนินงานเพื่อนำองค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียน การสอน และการวิจัยเข้าแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เกิดจากความเหลื่อมล้ำในประเด็นสำคัญคือ ปัญหาสาธารณสุข ปัญหาทางการศึกษา และปัญหาความยากจน ประกอบด้วย 4 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีสถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำหน้าที่ในการประสานงานและกำกับติดตามโครงการ
 
      “การดำเนินโครงการผ่านไปแล้ว 4 ปี และกำลังเข้าสู่ปีที่ 5 ได้มีการนำองค์ความรู้จำนวนมากไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เกิดโมเดลการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของปัญหาและสภาพพื้นที่ รวมทั้งเกิดนวัตกรรมอันเนื่องมากจากการทำงานซึ่งต่อยอดจากการวิจัย ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ  เกิดโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาการคิดขั้นสูงฯ กว่า 120 โรงเรียนทั่วประเทศ  เกิดการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยชุดตรวจที่มีประสิทธิภาพ ลดจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี และโรคไต ลดอัตราผู้เสียชีวิตได้อย่างมหาศาล รวมทั้งเกิดการสร้างอาชีพ รวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความยั่นยืนให้ชาวบ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เหล่านี้ล้วนเป็นนวัตกรรมแต่เกิดขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก้ไขปัญหาความยากจนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประชาชนทั่วประเทศไทย”


ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

        ด้านดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่งเป็นประธานเปิดงาน กล่าวว่า ปัจจุบันโครงสร้างประชากรทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไป หลายประเทศประสบวิกฤติเดียวกันคือก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงประเทศไทยด้วย  อัตราการเกิดน้อยลง ประชากรมีอายุยืนมากขึ้น  และเมื่อระบุลงไปด้านการศึกษาพบว่า มีอัตรารับเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพียงร้อยละ 51 ต่อปี เมื่อนักศึกษาลดลงเป็นไปได้ว่าเราอาจขาดคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนประเทศน้อยลงตามไปด้วย ฉะนั้นการจะสร้างโลกในอนาคตที่ดีได้ ต้องอาศัยความรู้ จากคณาจารย์ สถาบันการศึกษา เช่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ต่อยอดวิชาการโดยนำไปปฏิบัติจริงให้เกิดรูปธรรมในชุมชน ร่วมมือกับคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพมาพัฒนาชาติต่อไป 

นางดารา หนองผือ ชาวบ้านอุดมศิลป์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

        ด้านนางดารา หนองผือ ชาวบ้านอุดมศิลป์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น อดีตผู้ป่วยโรคไตระยะ 5 กล่าวว่า ตนมีพฤติกรรมการกินที่จัดจ้าน หวาน มัน เค็มปลาร้า มาอย่างยาวนานแต่ไม่พบอาการผิดปกติใดๆ กระทั่งปีที่ผ่านมามีอาการเหนื่อยล้า หายใจไม่สะดวก แพทย์ตรวจพบค่าไตขั้นสูงสุดคือระยะ 5 (ระยะฟอกไต) แต่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบรักษาอย่างเต็มรูปแบบได้ เพราะค่าใช้จ่ายสูงราว 2 แสนบาทต่อปี แต่ตนมีอาการดีขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการป้องกันและชะลอภาวะโรคไตเรื้อรัง เป็นบริการวิชาการสู่ชุมชน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการแก้ปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาตตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
 
       “ป้าตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ เปลี่ยนพฤติกรรมการกิน อยู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทานอาหาร จืด งดปรุงแต่ง งดผงชูรส ตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในระยะเพียง 4 เดือน ค่าไตจาก 5 ลดลงมาเหลือ 4 และมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ และดีใจมากที่ไม่ได้ฟอกไตและเป็นโครงการบริการฟรี อยากฝากพี่น้องชาวอีสานและทั่วประเทศไทย ลดใช้น้ำปลาน้ำตาลลง  กินอาหารอย่างระวังไม่อยากให้ป่วยแบบป้า "

        ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่สนใจตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีและโรคไต  โรงเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการคณิตศาสตร์คิดขั้นสูงฯ  และโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฟรี สนใจร่วมทั้ง 4 โครงการ สอบถามข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการที่  สถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3  ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 เบอร์ติดต่อ : 043-202-167  อีเมล์ : kkusuccess@gmail.com

ที่มา https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0014998&l=th
4 ธันวาคม 60 09:47:44
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.