ขอนแก่นประชุมเครียด กรณีย้ายไปใช้ บขส.3 เพียงแห่งเดียว หลังศาลยกฟ้อง   
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 พ.ย. ที่ห้องประชุมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ได้มาเป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 ถ.ประชาสโมสร ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 ถ.มิตรภาพ บ้านกุดกว้าง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพียงแห่งเดียว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม พล.ต.อัครเดช บุญเทียม ผบ.มทบ.23 พล.ต.กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รอง ผอ.รมน.จว.ขอนแก่น พ.ต.อ.จรูญ นวมทอง รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น นายวิโรจน์ วิริยะจันทร์ ขนส่งจังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้มี นายสวาท อุปฮาต ผู้ใช้บริการ บขส.1 นายจิตติ เชิดชู ประธานกรรมการรถไฟขอนแก่น นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ เครือข่ายผู้บริโภคขอนแก่น แกนนำของกลุ่มรักพัฒนา บขส.ขอนแก่น ผู้ประกอบการใน บขส.ขอนแก่น 1 ประมาณ 40 คน เข้าร่วมประชุมในเรื่องดังกล่าว สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 24 ส.ค. ที่ผ่านมา ศาลปกครองขอนแก่น ได้อ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 117,125,131,2558 หมายเลขแดงที่ 96,97,98/2560 ข้อพิพากระหว่าง นายสายเงิน กัลยา ที่ 1 กับพวกรวม 157 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว ลงวันที่ 21 ส.ค.ที่ผ่านมา ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า ประกาศที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งตามกฎหมายดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแต่อย่างใด การออกประกาศดังกล่าวจึงไม่จำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สุดท้ายศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า การกำหนดให้ใช้สถานีขนส่งฯแห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว เนื่องจากต้องการแก้ไขปัญหาการจราจรแออัดในเขตเมือง และยังเป็นไปเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้มีการกำหนดแผนรองรับไว้ในหลายๆด้าน รวมถึงด้านคมนาคม และสถานีขนส่งฯแห่งที่ 3 มีความปลอดภัยเพียงพอ แม้ว่าผู้ฟ้องคดีอาจจะต้องเข้ามาในเขตเมืองมีความสะดวก และสถานีขนส่งฯแห่งที่ 3 มีความปลอดภัยเพียงพอ ประกอบกับการพัฒนาระบบการจราจรในอนาคตของจังหวัดขอนแก่นกับความเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่าการกำหนดให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้สถานีขนส่งฯแห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้น ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้สถานีขนส่งโดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2559 จึงชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองขอนแก่นพิพากษายกฟ้อง

ดังนั้น อธิบดีกรมการขนส่งทางบก จึงได้ให้จังหวัดขอนแก่นดำเนินการให้ บขส.ขอนแก่นแห่งที่ 1 ย้ายไปอยู่ที่ บขส.ขอนแก่นแห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียวตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป เมื่อมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มคัดค้านการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 ไปสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียวจังหวัดขอนแก่นจึงต้องมีประชุมแสดงความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาตามคำสั่งของอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

โดยมีตัวแทนของกลุ่มคัดค้านการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 ไปสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว ได้เสนอความคิดเห็นและปัญหา เช่น การขอให้แก้ไขปัญหาให้ชะลอการย้ายสถานีขนส่งฯ ไม่ควรนำเรื่องผลการพิพากษามาพูดขอให้พูดเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ตอนนี้อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และ ยังมีคดีค้างในศาลปกครองขอนแก่นอีก 1-2 คดี และใช้ 2 สถานีร่วมกัน

นายสมศักดิ์ ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำตามคำสั่งอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เรื่องย้าย บขส.แห่งที่ 1 ไปที่ บขส.แห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว ซึ่งมีความเห็นไม่ตรงกัน ได้มาใช้สิทธิแสดงความคิดเห็น หารือในข้อกฎหมายที่ศาลปกครองขอนแก่นพิพากษายกฟ้องและศาลเห็นว่าการกำหนดให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้สถานีขนส่งฯแห่งที่ 3 จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมากกว่า จึงเห็นว่าการกำหนดให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้สถานีขนส่งฯแห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว เป็นดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย

"ดังนั้นจึงได้ข้อสรุปในที่ประชุมว่า ให้ขนส่งจังหวัดขอนแก่นทำหนังสือถึงอัยการจังหวัด และศาลปกครองขอนแก่น เพื่อคลายข้อสงสัยประเด็นกฎหมายตามที่ศาลปกครองขอนแก่นมีคำวินิจฉัยออกมาให้เข้าใจอย่างครบถ้วน และให้ทุกฝ่ายในการตัดสินใจร่วมกันด้วยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด ด้วยผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมเป็นคณะกรรมการ มี ผวจ.ขอนแก่นเป็นประธาน เพื่อเสนอความคิดเห็นในการเห็นสมควรย้ายบขส.แห่งที่ 1 ไปที่ บขส.แห่งที่ 3 และใช้ บขส.ขอนแก่นเพียงแห่งเดียว เพื่อหาทางออกต่อไป และจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 19 พ.ย.2560 เพื่อดำเนินการย้าย บขส.แห่งที่ 1 ไปแห่งที่ 3 ในวันที่ 1 ธ.ค. 2560 โดยทุกฝ่ายเกิดความพอใจซึ้งกันและกัน.

 
14 พฤศจิกายน 60 16:55:36
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.