ร.พ.ขอนแก่นยกระดับรักษา เตรียมเปิดศูนย์มะเร็งเต้านมครบวงจร แห่งแรกของภาคอีสาน   


 

          ปัจจุบันโรคมะเร็งเต้านมกลายมาเป็นโรคร้ายที่พบมากเป็นอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ทัดเทียมกัน จึงเป็นที่มาของการระดมทุนหารายได้เพื่อก่อตั้งศูนย์มะเร็งเต้านมแห่งแรกของภาคอีสาน ณ โรงพยาบาลขอนแก่น
 
          โดยมี ศ.นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ ประธานโครงการศัลยแพทย์เพื่อแผ่นดิน สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายกสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ขันอาสาเป็นหัวเรือใหญ่ระดมความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนด้วยความมุ่งหวังว่าจะสามารถกระจายความเจริญด้านการแพทย์ไปสู่ภูมิภาคต่างๆ และสร้างความสุขแก่ประชาชน
 
          ศ.นพ.ศุภกรกล่าวว่า ขอนแก่นเป็นก้าวแรกที่เราตั้งเป้าอยากทำให้สำเร็จ เพราะถือว่าเป็นสะดืออีสานเป็นเมืองใหญ่ที่มีศักยภาพและความเป็นไปได้สูงในการพัฒนาสาธารณสุข โดยเฉพาะการต้านภัยจากโรคมะเร็งเต้านมซึ่งได้รับการสนับสนุนร่วมแรงร่วมใจเป็นอย่างดีทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ มีชาวต่างชาติให้การยอมรับ และขอมาดูงาน จนยกย่องให้โรงพยาบาลขอนแก่นเป็นสถานพยาบาลต้นแบบในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งเต้านมประจำภูมิภาค


 
          "ด้วยเหตุนี้โครงการระดมทุนนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างศูนย์เฉพาะทางที่เป็นระบบยิ่งขึ้นและในที่สุดหลังจากพยายามกันมานานศูนย์มะเร็งเต้านมครบวงจรแห่งแรกของภาคอีสานก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ คาดว่าน่าจะพร้อมเปิดให้บริการตรวจรักษาได้ในปีหน้าซึ่งจะช่วยให้สตรีชาวอีสานไม่ต้องเดินทางไปตรวจรักษาโรคที่เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมไกลถึงกรุงเทพฯ อีกต่อไป" ศ.นพ.ศุภกรกล่าวศ.นพ.ศุภกรกล่าวอีกว่า ความคืบหน้าขณะนี้เรียกว่าเกือบ 100% แล้ว แต่อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์บางอย่างก็ยังไม่เพียงพอ ทำให้ยังต้องการเงินทุนอีกจำนวนหนึ่ง และที่ผ่านมาทางโครงการได้รับการสนับสนุนจากเอกชนหลายแห่งที่อยากสร้างประโยชน์แก่สังคมร่วมกัน อาทิ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาโก้และบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ที่สมทบทุน 15 ล้านบาทภายใต้โครงการเพื่อสังคม 'วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม' เพื่อเตรียมการจัดซื้อเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ให้กับศูนย์มะเร็งเต้านมแห่งนี้
 
          ศ.นพ.ศุภกรกล่าวต่อว่า เราตั้งใจให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางตรวจรักษาโรคที่เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมแบบครบวงจรครอบคลุมทุกด้านและยังกระจายความรู้ในการดูแลสุขภาพสู่ชุมชนโดยรอบอีกด้วยเรียกว่าเป็นการป้องกันโรคตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ คือให้ความรู้ตั้งแต่ก่อนเป็นมะเร็งและดูแลรักษาจนถึงระยะสุดท้ายซึ่งที่ผ่านมา เราทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมาตลอด มีการส่งทีมลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชน อาทิ วิธีสังเกตสัญญาณอันตรายของมะเร็งเต้านม วิธีตรวจเต้านมด้วยการคลำ การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงมะเร็งเต้านม ไปพร้อมๆ กับรณรงค์ให้สตรีชาวอีสานกลุ่มเสี่ยงทุกช่วงอายุเห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพเต้านมเป็นประจำ
 
          "เรียกได้ว่าเป็นการยกระดับโรงพยาบาลขอนแก่นให้กลายเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านมะเร็งเต้านมประจำภูมิภาคอีสาน นี่เป็นเป้าหมายสูงสุดที่เราอยากเห็นในอนาคต ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยไม่เพียงกลายเป็นผู้นำด้านการตรวจรักษาและรณรงค์ป้องกันภัยมะเร็งเต้านมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นแต่เราจะยังเป็นต้นแบบความก้าวหน้าทางการแพทย์ด้านการรักษาและการรณรงค์ป้องกันเพื่อต้านภัยมะเร็งเต้านมให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบอีกด้วย" ศ.นพ.ศุภกรกล่าวศ.นพ.ศุภกรกล่าวด้วยว่า หากต้นแบบการพัฒนาศูนย์มะเร็งเต้านมที่โรงพยาบาลขอนแก่นประสบความสำเร็จก็มีแผนจะนำโมเดลนี้ขยายต่อไปยังภาคเหนือด้วย โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อบรรเทาทุกข์และสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนต่อไป
 
          ผู้สนใจร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับศูนย์มะเร็งเต้านม โรงพยาบาลขอนแก่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2716-5957
8 พฤศจิกายน 60 09:18:02
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.