ผู้เฒ่าผู้แก่เตรียมเฮ..สนช. พิจารณาเพิ่มเบี้ยยังชีพให้อีกเดือนละ 100 บาท   


วันที่ 3 ตุลาคม 2560 นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงความคืบหน้าแนวทางการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุว่า ในวันที่ 5 ตุลาคมนี้ ที่ประชุม สนช. จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ในวาระแรก 6 มาตรา ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ การนำเงินกองทุนภาษีบาป 2% หรือประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปี มาเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอีกเดือนละ 100 บาท 

          ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพราว 2.15 ล้านคน โดยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ไม่ใช่ข้าราชการ หรือได้รับบำเหน็จบำนาญอย่างอื่น ซึ่งการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุที่อายุเกิน 60 ปี จากเดิมได้เบี้ยยังชีพ 600 บาท เพิ่มเป็น 700 บาท คนที่อายุเกิน 70 ปี จากเดิมได้ 700 บาท เพิ่มเป็น 800 บาท 

นอกจากนี้ นพ.เจตน์ ยังกล่าวอีกว่า ส่วนของภาษีบาป 2% จำนวน 4,000 ล้านบาทนั้น จะนำมาเพิ่มค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,400 ล้านบาท และที่เหลืออีก 1,600 ล้านบาท จะนำไปเป็นสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุ เช่น การซ่อมแซมและสร้างบ้าน, การดูแลผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง และจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยกฎหมายนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า  http://www.naewna.com/politic/295607
4 ตุลาคม 60 13:46:50
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.