ขอนแก่นส่งเสริมการค้าการลงทุน ผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 6 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง   


โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong subregional-GMS) หรือ หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ เป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศ คือ ไทย พม่า สปป.ลาว กัมพูชา จีน(ยูนนาน) และเวียดนาม เริ่มโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยรัฐบาลไทยได้ขอความช่วยเหลือทางวิชาการจากธนาคารพัฒนาเอเชีย ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลัก มีพื้นที่รวมกันประมาณ 2,300,000 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณพื้นที่ยุโรปตะวันตก มีประชากรรวมกันประมาณ 250 ล้านคน และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือว่าเป็นระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

จังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าระดับสากลรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนก้าวสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ (Mice City) และกำลังพัฒนาเมืองให้น่าอยู่และเป็นต้นแบบของการพัฒนาและบริหารจังหวัดอย่างบูรณาการ พร้อมกับพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ทั้งด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม และทรัพยากรมนุษย์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน นอกจากนี้ ขอนแก่นได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัด คือ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง และมีความสามารถทางการแข่งขัน มุ่งพัฒนาเมืองเป็นศูนย์กลางบริการทางเศรษฐกิจของอาเซียนในด้านศูนย์การค้า การลงทุน และ บริการ ศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์กลางทางการศึกษา ศูนย์กลางประชุมและท่องเที่ยวและศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวและเมื่อวันที่ 25-26 ก.ย.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงแรมพูลแมน ราชาออร์คิด อ.เมือง จ.ขอนแก่น สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง ในความร่วมมือและการสนับสนุน โดย นายคำนวณ สุวรรณดี ผู้อำนวยการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้จัดงานการประชุมสัมมนาวิชาการ Khon Kaen Business Forum 2017 เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจ และรับทราบแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงเทคโนโลยี และแนวทางการตลาดสู่ระดับโลกภายใต้กรอบไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ โอท็อป / SMEs ?/ lnnovative SMEs / Startup และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐให้เข้มแข็ง และสามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมี ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก นักธุรกิจ นักลงทุน ของจังหวัดบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และผู้ประกอบการค้า การลงทุน ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จาก 5 ประเทศได้แก่ จีน พม่า ลาว เวียดนาม และกัมพูชา มากกว่า 130 ท่าน

นายคำนวณ สุวรรณดี ผู้อำนวยการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง เรื่อง “การส่งเสริมโอกาสทางการค้าและการลงทุนผ่านนวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่ จ.ขอนแก่น โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็น SMEs ให้สามารถไปลงทุนประกอบการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และสามารถแข่งขันกับประเทศ จีน พม่า ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้ประกอบการดังกล่าวจะต้องมารับรู้ข้อมูลข่าวสาร เช่น อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย , SMEs 4.0 กับ E-Commerce ,นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมในประเทศเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง แนวทางการทำธุรกิจในประเทศในอาเซียน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

“ผู้ประกอบการที่ต้องการไปลงทุนธุรกิจ SMEs ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จะต้องทราบถึงภูมิประเทศ วัฒนธรรม ประเพณี พร้อมสภาพแวดล้อมของเขา พร้อมกับทำให้ตนเองมีความเข็มแข้งที่ไปประกอบการในประเทศนั้นสามารถแข่งขันกับเขาได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาราชการมากนัก” นายคำนวณ กล่าว

สุดท้าย สภาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง จะให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถตระหนักถึงโอกาสทางธุรกิจ และเข้าใจในความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างประเทศ สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เกิดเครือข่ายและความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว ระหว่างผู้ประกอบการที่เป็นนักธุรกิจ นักลงทุนผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs

 
27 กันยายน 60 23:53:51
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.