ม.ขอนแก่นร่วมกับ ศสบ. สร้างศูนย์ 'TCDC ขอนแก่น' แห่งแรกในอีสาน   


มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบสาขาขอนแก่น (Thailand Creative & Design Center : TCDC) โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ศูนย์ฯ แห่งนี้จะเป็นการขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ในภาคอีสาน และเพื่อสร้างโอกาสทาง ธุรกิจใหม่ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มวิชาชีพสร้างสรรค์ และเยาวชน พร้อมทั้งเป็น แหล่งเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระดับภูมิภาคสู่ระดับสากล

รัฐบาลได้เล็งเห็นศักยภาพ และทำเลที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-ตะวันออก (EWEC) และเป็นจุดเชื่อมต่อเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจในระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Economic Corridors) ตลอดจนเป็นพื้นที่ที่จะได้รับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย ปี 2558-2565 เพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่ มีการคมนาคมสะดวกทั้งทางรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน ขณะเดียวกัน ในด้านการศึกษา พบว่า ด้านการศึกษาด้านการออกแบบและสาขาด้านความคิดสร้างสรรค์ มีสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านการออกแบบ ศิลปะ และสาขาที่เกี่ยวข้องจำนวนทั้งสิ้น 9สถาบัน 46 คณะ และประมาณการณ์จำนวนนักศึกษากว่า 26,000 คน“การที่ TCDC สาขาขอนแก่น เกิดขึ้นได้ในวันนี้ นับเป็นโครงการตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และส่วนภูมิภาค ซึ่งในอนาคตอาคารแห่งนี้ไม่ใช่ไม่ได้มีเพียงแต่ความสมบูรณ์ของรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น แต่หมายถึงความร่วมมือในการพัฒนาเนื้อหาองค์ความรู้ อันจะเป็น เครื่องมือสำคัญ ที่จะขับเคลื่อนให้เยาวชนของชาติ และผู้ประกอบการ เป็นการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน”นายกสภา มข.กล่าว

นายกิตติรัตน์  ปิติพานิช ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นนั้นเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมทางด้านทุนวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ ระบบคมนาคม สถานศึกษา และระบบสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญตามแนวคิดเมืองสร้างสรรค์ หรือ creative city  เป็นรูปแบบการพัฒนาเมืองโดยการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ ก่อให้เกิดบรรยากาศในการลงทุน ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม เกิดการค้นหาและต่อยอดอัตลักษณ์ของเมืองหรือการสร้างแบรนด์ brandingที่เข้มแข็ง

“เชื่อว่าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบสาขา ขอนแก่นจะเป็นคุณค่าที่คนขอนแก่นและชุมชนคนอีสานภาคภูมิใจอีกครั้ง  ที่สำคัญยังสามารถดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนและนักท่องเที่ยวได้ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในพื้นที่และเศรษฐกิจโดยรวมของเมืองขอนแก่นและภาคอีสานต่อไปในอนาคต” นายกิตติรัตน์ กล่าว

 

ขอขอบคุณภาพและข่าว

คมชัดลึก
23 สิงหาคม 60 16:05:19
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.