97 ปี ร.ร.สนามบินขอนแก่น รุกสานต่อความดีที่พ่อทำมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน   


ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ “สานต่อความดีที่พ่อทำ นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ดร.จิรพงษ์ ไชยยศ รองผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ดร.วรโชติ พัฒน์ดำรงจิตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสนามบินขอนแก่น ดร.เวหา เลพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบินขอนแก่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมงานอย่างคึกคัก

นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า โครงการสานต่อความดีที่พ่อทำ นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิด “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” จากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาที่ ๙ ตลอดรัชสมัยการครองราชย์ 70 ปีนั้น พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ เป็นโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ลงสู่ห้องเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติ ได้น้อมนำพระราชปณิธาน พระราชดำรัช หลักการทรงงานนำไปประพฤติ และปฏิบัติ

เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต นำไปเป็นหลักยึดเหนี่ยวในการดำรงชีวิต เพื่อให้เกิดความผาสุก และความเจริญรุ่งเรืองของตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ ดร.วรโชติ พัฒน์ดำรงจิตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสนามบินขอนแก่น กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจ และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสนามบินขอนแก่น โรงเรียนสนามบินขอนแก่น ครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน 97 ปี ในวันนี้ถือเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งที่พ่อเมืองจังหวัดขอนแก่น มาเป็นประธานเปิดโครงการสานต่อความดีที่พ่อทำ นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
       
“เปรียบไปก็เหมือนช้างเหยียบนา พระยาเหยียบเมือง น้อมนำความรุ่งเรืองมาสู่โรงเรียนสนามบินอย่างแน่นอน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน ครู และนักเรียนต่อไป”

ด้าน ดร.เวหา เลพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบินขอนแก่น กล่าวอีกว่า โรงเรียนสนามบิน ได้น้อมนำพระราชดำรัช นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาลูกสนามบิน เพื่อสานต่อพระราชปณิธานการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิด “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โรงเรียนสนามบิน เป็นตัวแทนของโรงเรียนของจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 และได้มีการอบรม พัฒนา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง
       
จนกระทั่งนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน พร้อมกิจกรรมโครงการเปิดโลกทัศน์ ที่ประเทศอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2556 และที่ประเทศญี่ปุ่น ปี พ.ศ. 2559 

สำหรับกิจกิจกรรมภายในงาน จัดให้มีนิทรรศการผลงานการแสดงของนักเรียนที่เป็นตัวอย่างของผลการดำเนินงานของคณะครูโรงเรียนสนามบิน เป็นการแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจในการที่จะมุ่งสร้างเสริม และพัฒนาให้เด็กไทยเป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม
       
นอกจากนี้ ยังมีการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และการมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติโดยส่วนรวม และเป็นการช่วยกันสร้างยุวชนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศให้สามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นในอนาคต

ขอขอบคุณภาพและข่าว
10 สิงหาคม 60 14:27:17
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.