มมร.อส. เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขตลุ่มแม่น้ำโขง   


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 9 ส.ค. นายภิญโญ ประกอบผล รอง ผวจ.ขอนแก่น ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย, ลาว,พม่า,กัมพูชา,เวียดนาม และจีน) ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (มมร.อส.) ณ ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดย พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ดำเนินการ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ คือ พระนักเผยแผ่ประเทศไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม จีน จำนวน 40 รูป พระภิกษุสงฆ์ สามเณร พระนักเผยแผ่ในประเทศไทย จำนวน 100 รูป คณาจารย์ พระนักศึกษา นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขต จำนวน 300 รูป/คน และนักวิชาการ นักการศาสนา คณาจารย์ นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน จ.ขอนแก่น จำนวน 60 คนนายภิญโญ รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มน้ำโขง (ไทย,ลาว,กัมพูชา,พม่า,เวียดนามและจีน) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ในประเทศแถบลุ่มน้ำโขง เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างพระสงฆ์ในประเทศแถบลุ่มน้ำโขง ทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการศาสนา ได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเป็นการสร้างความมั่นคงในพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่ชาวพุทธศาสนิกชนสืบไป

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 5 ณ มมร.อส. มีพระนักเผยแผ่จาก 6 ประเทศ เข้าร่วมโครงการ โดยมี ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และ จีน มากกว่า 40รูป พระสงฆ์ลุ่มน้ำโขงจับมือร่วมสรรสร้างสันติภาพโลก มุ่งพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก ภาพที่พระสงฆ์อาเซียนโดยเฉพาะลุ่มแม่น้ำโขงจะได้การประชุมเพื่อสร้างศักยภาพในการเป็นผู้นำทางด้านจิตใจให้กับประชาชนในภูมิภาคนี้และเป็นตัวอย่างให้กับชาวโลก เป้าหมายหลักของการประชุมเพื่อร่วมพัฒนาความรู้เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาความสามารถพระนักเผยแผ่ เพื่อสร้างเครือข่ายทางสังคมและแลกเปลี่ยนความรู้และเพื่อรักษาวัฒนาธรรมและความสงบสุขในเขตลุ่มแม่น้ำโขง.

ขอขอบคุณภาพและข่าว

คุณก่อสิทธิ์ กองโฉม ขตว.เดลินิวส์ ขอนแก่น
9 สิงหาคม 60 21:18:26
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.