คณะสถาปัตย์ ม.ขอนแก่น เปิดบ้านแสดงนิทรรศผลงานอาจารย์นักศึกษา 15-31 สิงหาคมนี้   


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Open House2017) ระหว่างวันที่ 15 – 31 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ AR07 (สิม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคาดหวังว่า การจัดโครงการจัดนิทรรศการฯ ในครั้งนี่จะเป็นพื้นที่สำคัญในการเผยแพร่ผลงาน และองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางวิชาการและการวิจัย เป็นการประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้แก่นักเรียนให้เข้าใจถึงรูปแบบการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสและความร่วมมือในการทำงานด้านบริการวิชาการหรืองานวิจัยให้แก่สาธารณะชนกิจกรรมเสริมในวันหยุดประกอบด้วย กิจกรรมหมอบ้านจากชมรมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล ปรับปรุง และออกแบบบ้าน เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 กิจกรรมวาดรูป โดยนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ขอขอบคุณภาพและข่าว

คุณพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ และคุณจักริน เงินทอง
9 สิงหาคม 60 20:53:09
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.