สั่งลงดาบรุ่นพี่รับน้องพิเรนท์ ให้ภาคทัณฑ์-บำเพ็ญประโยชน์ 50 ชั่วโมง   


นายวุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดเผยว่าได้รับรายงานจาก ว่าที่ ร.ต.อนิรุทธ์ แดงหยง ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม ได้ส่งหนังสือแจ้งมายังตน ในการรายงานการกำหนดบทลงโทษทางวินัยนักศึกษา กรณีการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่แล้วมีบุคคลนำภาพและคลิปวีดีโอ ซึ่งเป็นภาพการรับน้องที่ไม่เหมาะสมไปโพสต์ ลงในสื่อสังคมออนไลน์ จนมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลาย
       
โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่าตามที่มีการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมได้เผยแพร่ตามสื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและประชุมลงมติพิจารณาความผิดวินัยนักศึกษา โดยพิจารณาความผิดไว้ ดังนี้
       
1.หัวหน้าผู้จัดกิจกรรม หัวหน้ากลุ่มผู้กระทำความผิดในฐานแต่ละกิจกรรม และกรรมการดำเนินงาน(ผู้คิดกิจกรรม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 5 คน ให้กำหนดโทษทางวินัย โดยการภาคทัณฑ์และทำทัณฑ์บน และให้ทำกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 50 ชั่วโมง
       
2.รุ่นพี่ชั้นปีที่ 2-4 ที่ร่วมในกิจกรม (ผู้ร่วมดำเนินการ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 61 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 63 คน ให้กำหนดโทษทางวินัย โดยการว่ากล่าวตักเตือน และให้กิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์จำนวน 50 ชั่วโมง
       
ทั้งนี้ การทำกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ ให้อยู่ในการกำกับดูแลของรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประธานสาขาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจำนวนกิจกรรมทั้ง 50 ชั่วโมง 

นายวุฒิพล กล่าวอีกว่า ในบทลงโทษทางวินัยนั้นได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ริเริ่มโครงการ และกลุ่มที่มีส่วนร่วม บทลงโทษก็จะแตกต่างกัน ซึ่งบทลงโทษที่ออกมา นักศึกษาทั้งหมดยอมรับ ในการบำเพ็ญประโยชน์ โดยต้องให้อาจารย์เป็นผู้ควบคุมไป คือทุกส่วนต้องมีการรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียน และประสบการณ์
       
ทั้งนี้ในปีการศึกษาหน้า ในเรื่องของการรับน้อง อาจจะต้องมีการทำประชาพิจารณ์ ว่าจะมีหรือไม่มี ซึ่งหากมี ก็ต้องมาดูว่าจะให้ออกมาในรูปแบบไหน จะเป็นการรับน้องแบบสังสรรค์ ลงพื้นที่บำเพ็ญประโยชน์ การมีส่วนร่วมของชุมชนและนักศึกษา เป็นต้น แต่ละคณะก็ต้องเข้ามาดูแล รับผิดชอบ
       
ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก ไม่เว้นแม้แต่ตัวผู้บริหาร หรือตัวอธิการบดี ก็ต้องแสดงความรับผิดชอบเช่นเดียวกัน

ขอขอบคุณภาพและข่าว
25 กรกฎาคม 60 12:43:47
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.