ศอ.บต.มอบเงินทดแทนประกันชีวิตย้อนหลังแก่ญาติเหยือไฟใต้ที่ขอนแก่น   


วันนี้ (14 พ.ค.)เวลา 14.00น. ที่ห้องประชุมศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต. )เป็นประธานพิธีมอบเงินทดแทนประกันชีวิตย้อนหลังแก่ทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ 1 ม.ค.2547 ถึง 30 ก.ย.2552 กรณีเสียชีวิต หรือบาดเจ็บทุพพลภาพถึงขั้นปลดออกจากราชการ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมอบให้ รายละ 500,000 บาท

นายวิเชียรโชค เพ็ชรภักดี ผู้อำนวยการสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 เพื่อขออนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจ พลเรือน
       
รวมถึงส่วนราชการอื่นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 ที่ไม่ได้รับเงินทดแทนประกันชีวิต กรณีเสียชีวิต หรือบาดเจ็บทุพพลภาพถึงขั้นปลดออกจากราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2550ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้ได้รับผลกระทบฯ ดังกล่าว เกิดเหตุก่อนระเบียบฯ ใช้บังคับ จำนวน 1,220 คน ตามคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 โดยในวันนี้ ศอ.บต. ได้จ่ายให้ผู้ได้รับผลกระทบและทายาทจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 68 ราย เป็นเงิน 34 ล้านบาท

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การมอบเงินทดแทนนี้เป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยของภาครัฐที่ไม่เคยทอดทิ้ง กัน เพราะทุกคนคือพลเมืองของราชอาณาจักรไทย เงินจำนวนนี้ไม่ได้มากหากเทียบกับการเสียสละของบุคคลที่รักในครอบครัว หากแต่หวังว่าเงินจำนวนนี้จะสามารถช่วยเหลือในการดำรงชีวิต การศึกษาของบุตร หรือการรักษาพยาบาลของท่านที่เจ็บป่วยได้ในระดับหนึ่ง และหากเดือดร้อนเรื่องใดขอให้บอกรายละเอียดให้กับเจ้าหน้าที่
       
ซึ่งทาง ศอ.บต. และรัฐบาลจะได้หาวิธีช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมอีกครั้งหนี่ง โดยทางพล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้เดินมอบเช็คให้ทุกท่านด้วยตัวเองและถามสารทุกข์กับทุกคน

ขอขอบคุณภทพและข่าว MGRonline
14 พฤษภาคม 60 21:26:38
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.