JICA การันตี เทศบาลขอนแก่น เตรียมจัดโครงการป้ายรถเมล์อัจฉริยะ-ที่จอดจักรยาน   


นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารฯ เข้าร่วมประชุมและเพื่อนำเสนอ โครงการป้ายรถโดยสารประจำทางอัจฉริยะ และที่จอดจักรยาน ต่อ “คณะกรรมอำนวยการโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต (TFCP) ครั้งที่ 4” ภายใต้งบประมาณ JICA 

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปรินเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบหมายให้ ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนการโยธา เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุม “คณะกรรมอำนวยการโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต (TFCP) ครั้งที่ 4” ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และ สศช. โดยมีนายประพันธ์ มุสิกพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม

สำหรับเทศบาลนครขอนแก่นนั้น เป็น 1 ใน 6 เทศบาลที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเทศบาลนำร่อง โดยเทศบาลได้นำเสนอโครงการป้ายรถโดยสารประจำทางอัจฉริยะและที่จอดจักรยาน งบประมาณ 3,000,000 บาท ซึ่งโครงการนี้มีแนวคิดเพื่อเป็นการเชื่อมโยงกับโครงการอื่นๆ เช่น LRT ,TCD ,SMART BUS ,SMART CITY ,รถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูง ,MICE CITY ,การพัฒนาทางเท้าและทางวิ่งจักรยาน ,Universal Design เป็นต้น ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ คือ มีจำนวนผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะและผู้ใช้จักรยานเพิ่มมากขึ้น และเป็นการช่วยลดอุปสรรคในการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากยานพาหนะส่วนบุคคลเป็นระบบขนส่งสาธารณะ ตลอดจนเป็นการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยให้กับที่จอดจักรยาน

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่คณะกรรมการอำนวยการฯ อนุมัติของโครงการแล้ว ในเบื้องต้นองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) จะให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้กระตุ้นการเริ่มต้นการดำเนินโครงการ งบประมาณ 3,000,000 บาท ซึ่งเทศบาลจะต้องมีการประสานงานและจัดหาแหล่งงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการในระยะต่อไป หากมีความคืบหน้าประการใด เทศบาลนครขอนแก่นจะรายงานให้ทราบต่อไป

ขอขอบคุณภาพและข่าว เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม
26 เมษายน 60 17:03:57
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.