'ขอนแก่น' เปิดเวทีเสวนา ฟังความเห็นร่างธนาคารที่ดิน   


       เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่โรงแรมพลูแมนขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ภายใต้การกำกับดูแลสำนักนายกรัฐมนตรีจัดโครงการเสวนาชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ ธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 2ในพื้นที่ 4 ภาค โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.วิทยา จินตนานุรัตน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เดินทางมาร่วมรับฟัง โอกาสนี้นางนัยรัตน์ เผดิมรอด ภู่งาม ผู้อำนวยการกองกฎหมายกล่าวว่าโครงการชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน สืบเนื่องมาจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มีภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันตามความในมาตรา 7 (1) ให้จัดตั้งธนาคารที่ดิน

       ด้วยภารกิจดังกล่าว บจธ. จึงได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดินขึ้น โดยธนาคารที่ดินนั้นจะเป็นกลไกของรัฐในการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในการถือครองที่ดิน ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและการบริหารที่ดิน เพื่อเกษตรกรและผู้ยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินทำกินของเกษตรกร ตลอดจนมีภารกิจในการส่งเสริมการใช้ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ       อย่างไรก็ตามเพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่มีความสมบูรณ์ของสมและสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทย บจธ. จึงจัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหาบทบาทภารกิจหน้าที่ตลอดจน ขอบเขตในการดำเนินการของธนาคารที่ดินพร้อมกับเครื่องรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดินฉบับดังกล่าวจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปปรับแก้ไข เพิ่มเติม ให้ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดินมีความสมบูรณ์เหมาะสม กับการจัดตั้งธนาคารที่ดินในบริบท ของประเทศไทย โดยกำหนดในการดำเนินโครงการภูมิภาคจำนวน 4 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

       สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้นี้ บจธ. ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน กลุ่มเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการของธนาคารที่ดินตลอดจนผู้สนใจจัดทำร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดินในการเข้าร่วมโครงการ

 

ขอขอบคุณภาพและข่าว
22 มีนาคม 60 10:43:26
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.