ปศุสัตว์ขอนแก่น มอบอาหารสัตว์ 5 ตัน เตรียมพร้อมรับภัยแล้ง   


      เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 มี.ค. นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 พร้อมด้วย นายวรวิชย์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 สำนักงานปศุสัตว์ จ.ขอนแก่น ได้นำเสบียงอาหารสัตว์ จำนวน 5,000 กิโลกรัม มามอบให้เกษตรกรเลี้ยง โค –กระบือ ที่บ้านโคกสี ม.6 ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นไปตามแผนการเตรียมพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง เพราะในช่วงนี้เข้าสู่สถานการณ์ภัยแล้งเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ โค – กระบือ จะขาดแคลนน้ำ และ อาหารให้สัตว์ เช่นโค กระบือ

      นายวรวิชญ์ กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น ได้รับเป้าหมายดำเนินการจัดตั้งคลังเสบียงประจำกลุ่ม จำนวน 10 แห่ง ซึ่งมี 1.กลุ่มธนาคารโค – กระบือหนองปิง ต.สาวะถี อ.เมือง 2.กลุ่มโคเนื้อโคกล่ามพัฒนา ต.ห้วยยาง อ.กระนวน 3.กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ดงเมืองแอม ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง 4.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อหนองบัวบาน ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง 5.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อหนองปลาหมอ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา 6.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคำหญ้าแดง ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง 7.สหกรณ์การเกษตรโคเนื้อเมืองพล ตโสกนกเต็น อ.พล 8.กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านแวงน้อย ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย 9.กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านสันติสุข ต.หนองแดง อ.สีชมพู 10.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงเนื้อ ต.หนองเม็ก ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จำนวนสมาชิกทั้ง 10 กลุ่ม 774 ราย โคเนื้อ 1,529 ตัว กระบือ 319 ตัว ทั้งนี้ ได้จัดทำแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านปศุสัตว์ ปี 2560 เพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ กรณีขาดแคลนน้ำและอาหารสัตว์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร       ด้าน นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผย สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัด ว่า สถานการณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ขณะนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บปัจจุบัน 1,300 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48 มากกว่าปริมาณน้ำปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนั้น น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ถือว่ายังพอเพียงในพื้นที่และขอบเขตของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีพื้นที่ 10,885.99 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6.8 ล้านไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 26 อำเภอ 198 ตำบล 2,331 หมู่บ้าน และ 389 ชุมชน ประชากร 1,798,231 คน 576,964 ครัวเรือน ถ้าประสบภัยแล้งไม่มีน้ำกิน น้ำใช้ น้ำเพื่อการเกษตร 

      อย่างไรก็ตาม จังหวัดขอนแก่นก็เป็นห่วงในเรื่องพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะเกษตรกรใน 26 อำเภอ จะต้องมีการสื่อสารปริมาณน้ำ การกักเก็บ แม้ว่าขอนแก่นยังมีน้ำกินน้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร แต่ต้องประหยัดน้ำด้วยการปลูกพืชโตเร็วและใช้น้ำน้อย เพื่อให้มีน้ำกิน น้ำใช้ น้ำเพื่อการเกษตรพอเพียงในช่วงภัยแล้ง ทางจังหวัดขอนแก่นจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัด เพื่อพิจารณากำหนดนโยบายการบริหารจัดการน้ำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย และควบคุมดูแลการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ในช่วงสถานการณ์วิกฤติ ให้เป็นไปอย่ามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ขอขอบคุณภาพและข่าว

คุณก่อสิทธิ์ กองโฉม และคุณจิราภรณ์ พอกพูล
21 มีนาคม 60 15:13:49
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.