ขอนแก่นจัดงาน 'วันสตรีสากล' พร้อมรณรงค์ป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว   


          วันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสตรีสากลพร้อมรณรงค์ป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2560 จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

          วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีสากล สนับสนุนให้เกิดความรักความสามัคคี ประสานการทำงานร่วมกัน ส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอีสาน ซึ่งในทุกปีจะมีการคัดเลือก ยอดสตรีศรีขอนแก่น เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณสตรีไทยในจังหวัด ที่ได้อุทิศตนสร้างผลงานดีเด่น มีบทบาทสำคัญต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม          ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกในแต่ละสาขาจะได้รับการประกาศเกียรติคุณจากจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้มอบ มี 12 สาขาได้แก่สาขาเกษตร นางทัศนีย์ กาญจนเทศ สาขาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นางรัชนีภรณ์ คุปรัตน์ สาขาผู้นำชุมชน/นักพัฒนา นางมาลัย ดำเนตร สาขาผู้ริเริ่มธุรกิจ นางรุ่งฟ้า จีระวุฒิพงศ์ สาขาผู้นำแรงงาน นางจินตนาพร โฉมเหลา สาขานักบริหาร ได้แก่ นางศรีวิไล ดรจันทร์ใต้ สาขาสื่อมวลชน นางสุมาลี สุวรรณกร สาขาสังคมสงเคราะห์ นางวัชราภรณ์ สุทธิสุวรรณ สาขาการศึกษา ได้แก่ นางเทวีรัตน์ ชุติไชยพันธ์ สาขาอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมพื้นฐาน นางนภธร อัครธรสกุลและสาขานักการเมือง นางมุกดา พงษ์สมบัติ
15 มีนาคม 60 20:12:52
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.