รองนายกรัฐมนตรี พร้อมผลักดันให้ขอนแก่นเป็น Khon Kaen Smart City เมืองอัจฉริยะในภูมิภาค   


        วันที่ 19 ก.พ. 60 เวลา 10.00 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาร่วมชมงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ที่ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสภาอุตสาหกรรม หอการค้า และทุกภาคส่วนร่วมมือกัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 ก.พ. 60

        โดยรองนายกรัฐมนตรีได้ปาฐกถาพิเศษ Smart City ว่ารัฐบาลมุ่งผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมือง Khon Kaen Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการออกแบบร่วมกับคนในท้องถิ่นการต่อยอดธุรกิจและอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว เน้นให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และการดึงดูดการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบคลัสเตอร์ และโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบาล เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ซึ่งไม่ใช่เพียงมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้งาน แต่ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งการขนส่ง ความเป็นอยู่ของประชาชน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และมุ่งหวังให้เป็นแหล่งบ่มเพาะผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจรุ่นใหม่

        ยึดแนวคิด 6 ด้าน ได้แก่ 1.smart economy คือ เมืองที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ การสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 2.smart environment เมืองที่ลดการใช้พลังงาน 3.smart governance คือ เมืองที่บริหารจัดการโปร่งใส่ ตรวจสอบได้ 4.smart living คือ เมืองน่าอยู่ มีความปลอดภัย 5.smart mobility คือ เมืองที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะสวก 6.smart people คือ เมืองที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ

        นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรี ยังได้เดินเยี่ยมชมบูทเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมของบริษัทต่างๆ ที่นำสินค้ามาร่วมจัดแสดงจากทั่วประเทศ และจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมทั้งได้ร่วมพูดคุยกับผู้ประกอบการอีกด้วย

        ทางด้านนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในปัจจุบัน Smart City หรือเมืองอัจฉริยะเป็นกระแสที่กำลังมีพัฒนากันทั่วโลก เพราะเป็นเรื่องของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับเมืองเพื่อให้มีความน่าอยู่มากขึ้น ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะของเมืองได้อย่างรวดเร็ว การเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันเพื่อช่วยพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับพื้นที่ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความปลอดภัยได้มากขึ้น แนวคิดในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองให้มีความอัจฉริยะนั้น จะต้องมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ รัฐบาล รวมถึงประชาชนในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาเมือง สำหรับจังหวัดขอนแก่นพร้อมแล้ว สำหรับการพัฒนาเพื่อให้เป็นเมืองอัจฉริยะในอนาคตสู่การเป็นมหานครขอนแก่น

ขอขอบคุณภาพและข่าว

กรมประชาสัมพันธ์
20 กุมภาพันธ์ 60 14:05:13
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.