ขอนแก่นเปิด "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม" เยาวชน 76 คน ติดยาเสพติด มาบำบัดฟื้นฟูให้เป็นคนดีคืนสู่สังคม    

    เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่  13 ม.ค. 64 นายพันธ์เทพ  เสาโกศล  ปลัดจังหวัดขอนแก่น ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.ขอนแก่น ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด "ศูนย์ปรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรม" จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 2  ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่นที่ 1 ซอย รพช. หนองไผ่ ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดย นายกองตรีพิชัย  วันตา   ป้องกันจังหวัดขอนแก่น ดำเนินงานf


 
    สืบเนื่องจาก ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.ขอนแก่น และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอทั้ง 26 อำเภอ ได้ดำเนินการจัดอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบ "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม" ตามหลักสูตรมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความคิด อารมณ์ และทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกอำเภอ ได้ค้นหาและนำกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม จำนวน  76  คน  ซึ่งเริ่มอบรมในระหว่างวันที่ 11 – 22 มกราคม 2564 รวมระยะเวลา 12 วัน 11 คืน

    นายกองตรีพิชัย  วันตา   ป้องกันจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า โครงการอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดขอนแก่น" รุ่นที่ 2 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น ที่ 1 ตามประกาศ คสช. กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี2564 ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ แบบบูรณาการ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด มีเป้าหมายเพื่อลดระดับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในภาพรวมให้สมารถควบคุมได้

    ประกอบด้วยแผนการดำเนินงาน 4  แผน ได้แก่ แผนป้องกัน  แผนบำบัดรักษา  แผนปราบปราม และแผนบริหารจัดการ โดยในแผนบำบัดรักษามีเป้าหมายของแผน คือ การนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาทุกระบบ ซึ่งเน้นระบบสมัครใจในรูปแบบการอบรมค่าย "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม"ตามหลักสูตรมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ดังนั้น เพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ให้สถานการณ์ปัญหายาเสพติดลดลง ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่นจึงกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด แล้วนำเข้าสูกระบวนการบำบัดฟื้นฟูในรูปแบบที่เหมาะสม จึงได้กำหนดจัดอบรม ครั้งนี้

 ก่อสิทธิ์   กองโฉม   /  บังอร   กองโฉม  / รายงานเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS