ขอนแก่นติวเข้มอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด   


ขอนแก่นติวเข้มอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ได้รับความรู้ด้านการป้องกัน การแก้ไขปัญหา โทษและพิษภัยของยาเสพติด ให้ลดลง หรือหมดไปจาก จ.ขอนแก่น 
 
    เมื่อเวลา 13.10 น. วันที่ 8 ก.ค. ที่ห้องประชุมโรงแรมเจริญธานีขอนแก่น  นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ได้มาเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดย นายปายทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.ขอนแก่น  อาสาสมัครแรงงานแกนนำระดับตำบล เครือข่ายด้านแรงงาน เจ้าของสถานประกอบการและลูกจ้างในสถานประกอบการ เจ้าหน้าที่/พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 114 คน เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว โดย นางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดขอนแก่น ดำเนินโครงการฯ


 
    สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของชาติ เป็นบ่อนทำลายความสงบสุขของคนในสังคม และพบว่าผู้เสพส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15 – 50 ปี ซึ่งอยู่ในวัยกำลังแรงงาน จึงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและระบบเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงให้ความสำคัญต่อการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมสถานบริการ โรงงานและสถานประกอบกิจการมิให้มีการซุกซ่อนสารเสพติดอย่างเด็ดขาด รวมทั้งให้มีการนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดโดยทันที และติดตามดูแลช่วยเหลือให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติ


 
    นางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องแก่กลุ่มแรงงานซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ โดยมีแผนงานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดกลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการและกลุ่มแรงงานนอกระบบ หรือนอกสถานประกอบการได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติด ด้วยพิษภัยของยาเสพติดได้ระบาดสู่พื้นที่ชุมชน/ หมู่บ้าน และสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของอาสาสมัครแรงงาน  เพื่อให้การดำเนินงานภายใต้แผนป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงานบรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่ตั้งไว้ สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้อาสาสมัครแรงงาน ลูกจ้างในสถานประกอบการ เจ้าของสถานประกอบการ กลุ่มแรงงานนอกระบบหรือนอกสถานประกอบการได้รับความรู้ด้านการป้องกัน การแก้ไขปัญหา โทษและพิษภัยของยาเสพติด


 
    ในส่วน นายสมศักดิ์  จังตระกุล  ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ถือว่าสำคัญยิ่งที่จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนด้านการป้องกันแก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ  โดยการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลดลง หรือหมดไปจากสังคมไทย  โดยเริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบกิจการ.

ก่อสิทธิ์   กองโฉม  / รายงานเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS