ขอนแก่น เตรียมมาตรการรับมือแรงงานต่างด้าวที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่   


    23 พ.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยหลังจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น และ การประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 21 พ.ค.ที่ผ่านมาว่า  คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น มีมติให้ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น (ศบฉ.จ.ขก.) ลง เป็นในเวลาราชการ คือ 08.30 -16.30 น. ซึ่งเดิม เปิดตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากสถานการณ์เริ่มดีขึ้น แต่ยังคงมีหน่วยงานที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง คือ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ซึ่งสามารถให้คำแนะนำ ชี้แจง และรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ เปิดตลอด 24 ชั่วโมงตาม ข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จะยังคงเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตอบข้อซักถาม ข้อหารือต่างๆ จึงมีมติเห็นชอบให้ ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น 

    อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่มีการผ่อนปรนใน 2 ระยะที่ผ่านมา จังหวัดขอนแก่น ได้มีการประเมินผลผล และเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด สืบเนื่องจากภายหลังการผ่อนปรนมาตรการ ประชาชนมีการเดินทางมากขึ้น ทั้งทางรถไฟ รถโดยสารสาธารณะ และ เครื่องบิน ซึ่งในวันที่ 1 มิถุนายน นี้ การโดยสารทางเครื่องบิน ภายในจังหวัดขอนแก่น จะเปิดให้บริการถึง 8 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งจะทำให้ปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออก มีจำนวนมากขึ้น เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในการเดินทางในทุกระบบ ได้เพิ่มความเข้มงวดกวดขัน และให้คงมาตรการความปลอดภัยอย่างสูงสุด โดยเน้นย้ำให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ได้นำ Application ไทยชนะ โดยจัดทำ QR Code ไทยชนะ ให้ประชาชนได้ลงทะเบียนผ่านระบบ เพื่อยืนยันตัวบุคคล และข้อมูลการเข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆ พร้อมทั้งให้มีการลงทะเบียนออกจากระบบทุกครั้งหลังจากเข้าใช้บริการ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด 

    “นอกจากนี้จังหวัดขอนแก่น ได้เตรียมการวางมาตรการแนวทางการปฏิบัติ ในกรณีที่จะมีแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับการผ่อนผันให้กลับประเทศ และการเตรียมรับแรงงานต่างด้าวชุดใหม่ที่จะเดินทางเข้ามาทำงานในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะต้องมีมาตรการคัดกรอง ตรวจสุขภาพ และเฝ้าระวัง อย่างสูงสุด  ขอให้ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทและปฏิบัติตามมาตรการ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อก้าวเข้าสู่การผ่อนปรนมาตรการในระยะที่ 3 และขอให้ประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพื่อห่างไกลจากโควิด- 19” ผวจ.ขอนแก่น กล่าว. 

ก่อสิทธิ์   กองโฉม /ขอนแก่น / รายงานเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS