รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบเขตเลือกตั้ง (10 เขต) | รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
| ไปหน้าแรก กกต. | ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

เขต 1 - เขต 2 - เขต 3 - เขต 4 - เขต 5 - เขต 6 - เขต 7 - เขต 8 - เขต 9 - เขต 10
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัด ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 1
เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะเทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลบ้านเป็ด และ ต.แดงใหญ่)


07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 1

หมายเลข : 2

หมายเลข : 9

พรรค : เพื่อไทย พรรค : ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พรรค : พลังมวลชน
ชื่อ : นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร ชื่อ : น.ส.จันทร์สุดา ปราบอรินทร์ ชื่อ : นายมังกร มีสวัสดิ์

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 10

หมายเลข : 12

หมายเลข : 14

พรรค : ประชาธิปัตย์ พรรค : รักษ์สันติ พรรค : กิจสังคม
ชื่อ : นายสุนทร ลีซีทวน ชื่อ : นายไทกร พลสุวรรณ ชื่อ : นายสยมภู เกียรติสยมภู

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 16

หมายเลข : 18

หมายเลข : 20

พรรค : ภูมิใจไทย พรรค : เพื่อฟ้าดิน พรรค : การเมืองใหม่
ชื่อ : นายพงษ์เทพ มุสิเกตุ ชื่อ : นายสืบพงษ์ อริยพิมพ์ ชื่อ : นายจันทร์ดี สมสาย

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 21

หมายเลข : 34

หมายเลข : 39

พรรค : ชาติไทยพัฒนา พรรค : ความหวังใหม่ พรรค : เพื่อนเกษตรไทย
ชื่อ : นายสัมพันธ์ พงษ์ศิลา ชื่อ : นายอดิเทพ พจนา ชื่อ : นางจงจิต ทองสอดแสง

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัด ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 2

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย อ.เมืองขอนแก่น (เฉพาะเทศบาลตำบลบ้านทุ่ม เทศบาลตำบลพระลับ เทศบาลตำบลหนองตูม เทศบาลตำบลท่าพระ ต.โคกสี ต.บึงเนียม ต.บ้านหว้า ต.ดอนช้าง ต.ดอนหัน ต.ศิลา และ ต.ท่าพระ) และ อ.ซำสูง

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 1

หมายเลข : 2

หมายเลข : 10

พรรค : เพื่อไทย พรรค : ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พรรค : ประชาธิปัตย์
ชื่อ : นายภูมิ สาระผล ชื่อ : นางอรัญยา คำปัจ ชื่อ : พ.ต.ท.ประวัติ วิเชฎฐพงษ์

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 12

หมายเลข : 14

หมายเลข : 16

พรรค : รักษ์สันติ พรรค : กิจสังคม พรรค : ภูมิใจไทย
ชื่อ : นายชัยชนะ ทัศนิยม ชื่อ : นายสุริยนต์ วะสมบัติ ชื่อ : นายอัษฎางค์ แสวงการ

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 18

หมายเลข : 21

หมายเลข : 34

พรรค : เพื่อฟ้าดิน พรรค : ชาติไทยพัฒนา พรรค : ความหวังใหม่
ชื่อ : นางเรียวฟ้า นาวาบุญนิยม ชื่อ : นายวิไล บุญใหญ่ ชื่อ : นายสุรศักดิ์ นาคปราการ
   

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัด ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 3

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย อ.กระนวน และ อ.น้ำพอง

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 1

หมายเลข : 2

หมายเลข : 7

พรรค : เพื่อไทย พรรค : ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พรรค : ประชาธรรม
ชื่อ : นายจตุพร เจริญเชื้อ ชื่อ : นางกรณิกา สุขพวง ชื่อ : นายอินทัช สารพันธ์

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 10

หมายเลข : 12

หมายเลข : 14

พรรค : ประชาธิปัตย์ พรรค : รักษ์สันติ พรรค : กิจสังคม
ชื่อ : นายนิคม ศรีเงิน ชื่อ : น.ส.บังอร วงศ์ปัจฉิม ชื่อ : นายอรรถพล ชัยนันท์สมิตย์

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 16

หมายเลข : 18

หมายเลข : 21

พรรค : ภูมิใจไทย พรรค : เพื่อฟ้าดิน พรรค : ชาติไทยพัฒนา
ชื่อ : นายปัญญา ศรีปัญญา ชื่อ : นางเสงี่ยม ศรีบุญโฮม ชื่อ : นางอรวรรณ มาตย์นอก

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 34

หมายเลข : 36

หมายเลข : 39

พรรค : ความหวังใหม่ พรรค : พลังคนกีฬา พรรค : เพื่อนเกษตรไทย
ชื่อ : น.ส.สุธาสินี ชุมแวงวาปี ชื่อ : ร.ต.พิชิต นามวงษ์ ชื่อ : นายฉัตรนพวัฒน์ วีระศักดิ์
   

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัด ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 4

เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย อ.เมืองขอนแก่น (เฉพาะเทศบาลตำบลบ้านค้อ เทศบาลตำบลสำราญ เทศบาลตำบลโนนท่อน และเทศบาลตำบลสาวะถี) อ.เขาสวนกวาง อ.อุบลรัตน์ และ อ.บ้านฝาง

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 1

หมายเลข : 2

หมายเลข : 4

พรรค : เพื่อไทย พรรค : ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พรรค : ประชากรไทย
ชื่อ : นางมุกดา พงษ์สมบัติ ชื่อ : น.ส.กนกวรรณ เบ้าจรรยา ชื่อ : นายปัญญาภรณ์ พุทโธญาณะสัมปันโน

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 9

หมายเลข : 10

หมายเลข : 12

พรรค : พลังมวลชน พรรค : ประชาธิปัตย์ พรรค : รักษ์สันติ
ชื่อ : นายธนกร อรัญมาลา ชื่อ : นายสงคราม เมืองมนตรี ชื่อ : นายธนัญชัย วงษ์ซ้าย

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 14

หมายเลข : 16

หมายเลข : 18

พรรค : กิจสังคม พรรค : ภูมิใจไทย พรรค : เพื่อฟ้าดิน
ชื่อ : นายณรงค์เลิศ สุรพล ชื่อ : นายฉัตรชัย ทองคำพันธุ์ ชื่อ : น.ส.แก่นเกื้อ นาวาบุญนิยม

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 21

หมายเลข : 34

พรรค : ชาติไทยพัฒนา พรรค : ความหวังใหม่
ชื่อ : นายเสน่ห์ นาบำรุง ชื่อ : นายจงกล พิมพ์วาปี
   

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัด ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 5

เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย อ.หนองนาคำ อ.ภูเวียง อ.เวียงเก่า และ อ.สีชมพู (ยกเว้น ต.นาจาน ต.ซำยาง ต.ภูห่าน และ ต.หนองแดง)

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 1

หมายเลข : 2

หมายเลข : 10

พรรค : เพื่อไทย พรรค : ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พรรค : ประชาธิปัตย์
ชื่อ : นายสุชาย ศรีสุรพล ชื่อ : น.ส.สุพิน เกตุมณี ชื่อ : นายวุฒิพงศ์ ศุภรมย์

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 14

หมายเลข : 16

หมายเลข : 18

พรรค : กิจสังคม พรรค : ภูมิใจไทย พรรค : เพื่อฟ้าดิน
ชื่อ : นายประดิษฐ์พงษ์ แดงอ่อน ชื่อ : ด.ต.พิชิต ศรีวิไล ชื่อ : นายคุณข้าว ศรีเชียงสา

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 21

หมายเลข : 34

หมายเลข : 36

พรรค : ชาติไทยพัฒนา พรรค : ความหวังใหม่ พรรค : พลังคนกีฬา
ชื่อ : นายเตือน สายบัวทอง ชื่อ : นายวิจิตร นันบุญมา ชื่อ : นายสุรชาติ กาญจนไพสิฏ
   

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัด ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 6

เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วย อ.ชุมแพ อ.ภูผาม่าน และ อ.สีชมพู (เฉพาะ ต.นาจาน ต.ซำยาง ต.ภูห่าน และ ต.หนองแดง)

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 1

หมายเลข : 2

หมายเลข : 10

พรรค : เพื่อไทย พรรค : ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พรรค : ประชาธิปัตย์
ชื่อ : นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ชื่อ : น.ส.ดวงใจ ลาสุ ชื่อ : นายชยนนท คำเบ้า

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 14

หมายเลข : 18

หมายเลข : 20

พรรค : กิจสังคม พรรค : เพื่อฟ้าดิน พรรค : การเมืองใหม่
ชื่อ : นายสมพงษ์ ปู่เพ็ง ชื่อ : นางเอราวรรณ อนุพันธ์ ชื่อ : นายสมศักดิ์ คลังคำภา

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 21

หมายเลข : 34

หมายเลข : 36

พรรค : ชาติไทยพัฒนา พรรค : ความหวังใหม่ พรรค : พลังคนกีฬา
ชื่อ : นางสงวน ด่านชัยภูมิ ชื่อ : นายสังคมวิทยา ซาซุม ชื่อ : นายสมบูรณ์ หนูอิ่ม
   

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัด ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7

เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วย อ.หนองเรือ และ อ.มัญจาคีรี

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 1

หมายเลข : 2

หมายเลข : 7

พรรค : เพื่อไทย พรรค : ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พรรค : ประชาธรรม
ชื่อ : นายนวัธ เตาะเจริญสุข ชื่อ : นายจงรักษ์ คุณเงิน ชื่อ : นายไสว ภูมิพระบุ

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 10

หมายเลข : 12

หมายเลข : 14

พรรค : ประชาธิปัตย์ พรรค : รักษ์สันติ พรรค : กิจสังคม
ชื่อ : นายสัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี ชื่อ : นายสุกิจ วัฒนสุข ชื่อ : นายทองพูล ดีไพร

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 16

หมายเลข : 18

หมายเลข : 21

พรรค : ภูมิใจไทย พรรค : เพื่อฟ้าดิน พรรค : ชาติไทยพัฒนา
ชื่อ : นางวารุณี สมีใหญ่ ชื่อ : นายโพธิ์ศรี ราชสีห์ ชื่อ : นายณ ตะวัน พรหมทา

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 34

   
พรรค : ความหวังใหม่    
ชื่อ : นายไพลิต เรืองสุข    
   
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัด ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 8

เขตเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วย อ.พล อ.แวงน้อย อ.แวงใหญ่ และ อ.โคกโพธิ์ไชย

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 1

หมายเลข : 2

หมายเลข : 10

พรรค : เพื่อไทย พรรค : ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พรรค : ประชาธิปัตย์
ชื่อ : นางดวงแข อรรณนพพร ชื่อ : นายบุญเรือง ลาสุ ชื่อ : นายบรรพต พงษ์โพธิ์ชัย

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 14

หมายเลข : 16

หมายเลข : 18

พรรค : กิจสังคม พรรค : ภูมิใจไทย พรรค : เพื่อฟ้าดิน
ชื่อ : นางกนกวรรณ เกียรติสยมภู ชื่อ : นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล ชื่อ : นายวสันต์ ประเภโส

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 20

หมายเลข : 21

หมายเลข : 34

พรรค : การเมืองใหม่ พรรค : ชาติไทยพัฒนา พรรค : ความหวังใหม่
ชื่อ : นายประสาท พรหมชัยนันท์ ชื่อ : นายสะอาด ยินดี ชื่อ : นายสุรศักดิ์ แนวปราณีต
   
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัด ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 9

เขตเลือกตั้งที่ 9 ประกอบด้วย อ.หนองสองห้อง อ.โนนศิลา อ.ชนบท และ อ.เปือยน้อย

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 1

หมายเลข : 2

หมายเลข : 10

พรรค : เพื่อไทย พรรค : ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พรรค : ประชาธิปัตย์
ชื่อ : นายปรีชาพล พงษ์พานิช ชื่อ : น.ส.นภาวรรณ บุญมา ชื่อ : ร.ต.ต.วรพัชร พิงคารักษ์

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 14

หมายเลข : 16

หมายเลข : 18

พรรค : กิจสังคม พรรค : ภูมิใจไทย พรรค : เพื่อฟ้าดิน
ชื่อ : นายรณชัย แซ่บุ้น ชื่อ : นายสุระ สิทธิศิริสาร ชื่อ : นางสมนึก การุณยวนิช

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 21

หมายเลข : 34

 
พรรค : ชาติไทยพัฒนา พรรค : ความหวังใหม่  
ชื่อ : นายทองสุข นาปาน ชื่อ : นายสุพจน์ ทองเนื้อขาว  
   
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัด ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 10

เขตเลือกตั้งที่ 10 ประกอบด้วย อ.บ้านไผ่ อ.บ้านแฮด และ อ.พระยืน

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 1

หมายเลข : 2

หมายเลข : 10

พรรค : เพื่อไทย พรรค : ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พรรค : ประชาธิปัตย์
ชื่อ : นายเรืองเดช สุพรรณฝ่าย ชื่อ : น.ส.ณัชพร ขัดทัด ชื่อ : นายอุดมการณ์ วรกิจ

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 12

หมายเลข : 14

หมายเลข : 16

พรรค : รักษ์สันติ พรรค : กิจสังคม พรรค : ภูมิใจไทย
ชื่อ : นายอาทิตย์ คำจุลลา ชื่อ : นายเตชสิทธิ์ พิมล ชื่อ : นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ

07966 Bytes

07966 Bytes

07966 Bytes

หมายเลข : 21

หมายเลข : 34

หมายเลข : 36

พรรค : ชาติไทยพัฒนา พรรค : ความหวังใหม่ พรรค : พลังคนกีฬา
ชื่อ : นายสมรักษ์ คำสิงห์ ชื่อ : นายวสันต์ ชูชัย ชื่อ : นายจารุพงศ์ ลีอินทร์
   

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ

เลข ชื่อพรรค จำนวนผู้สมัคร
1  เพื่อไทย
125
2   ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
125
3   ประชาธิปไตยใหม่
006
4   ประชากรไทย
013
5   รักประเทศไทย
011
6   พลังชล
018
7   ประชาธรรม
025
8   ดำรงไทย
013
9   พลังมวลชน
008
10   ประชาธิปัตย์
125
11   ไทยพอเพียง
003
12   รักษ์สันติ
064
13   ไทยเป็นสุข
005
14   กิจสังคม
125
15   ไทยเป็นไท
010
16   ภูมิใจไทย
125
17   แทนคุนแผ่นดิน
032
18   เพื่อฟ้าดิน
001
19   เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
030
20   การเมืองใหม่
024
21   ชาติไทยพัฒนา
125
22   เสรีนิยม
008
23   ชาติสามัคคี
009
24   บำรุงเมือง
014
25   กสิกรไทย
002
26   มาตุภูมิ
040
27   ชีวิตที่ดีกว่า
004
28   พลังสังคมไทย
005
29   เพื่อประชาชนไทย
004
30   มหาชน
006
31   ประชาชนชาวไทย
005
32   รักแผ่นดิน
001
33   ประชาสันติ
034
34   ความหวังใหม่
125
35   อาสามาตุภูมิ
003
36   พลังคนกีฬา
103
37   พลังชาวนาไทย
005
38   ไทยสร้างสรรค์
004
39   เพื่อนเกษตรไทย
023
40   มหารัฐพัฒนา
002
รวม
1,410