งาน : บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด    (อ่าน 18,061)


บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด

 

บริษัทโรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด

ที่อยู่ 193 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043- 333800 ต่อ คุณฉัตรชนก 4106 – คุณจุฬารัตน์ 4103
Website : http://www.khonkaenram.com/
E-mail : hrkkram@gmail.com
Facebook : khonkaenram
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานอำนวยการ อาคาร 1 ชั้น 4 แผนกบุคคลและธุรการ

1.  ผู้จัดการศูนย์กีฬา 
    คุณสมบัติ
-    เพศชาย / หญิง
-    วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
-    มีประสบการณ์ด้านทำงานฟิตเนส กีฬา  การจัดการ หรือบริหารศูนย์กีฬาโดยตรง มีความรู้ความสามารถ มีความเป็นผู้นำ มีทักษะภาษาไทย/อังกฤษ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี สามารถสร้างพัฒนาทีมงานและฝึกอบรมทีมงานในศูนย์กีฬาได้


2 .  Instructor ครูฝึกสอน  (ฟิตเนส)
    คุณสมบัติ
-    เพศหญิง / ชาย  อายุไม่เกิน  35 ปี
-    วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพลศึกษาหรือ วิทยาศาสตร์การกีฬา
-    มีประสบการณ์ทำงาน ด้านฟิตเนส กีฬา หรือศูนย์กีฬา มีความรู้ความสามารถการออกกำลังกายตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือด้านพลศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-    มีบุคลิกดี สามารถสร้างเสริมพัฒนาตนเองได้ดี มีความกระตือรือร้นในการสอน

3.  ต้อนรับลงทะเบียน Receptionist (ฟิตเนส) 
คุณสมบัติ
-    เพศหญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
-    วุฒิการศึกษาการตลาด การขาย และการประชาสัมพันธ์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
-    มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

4. พยาบาลวิชาชีพ (แผนกผู้ป่วยใน และ แผนกทารกแรกเกิด)

    คุณสมบัติ
-    เพศหญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
-    วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
-    มีใบประกอบวิชาชีพและได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล
-    มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.  พนักงานผู้ช่วย
    คุณสมบัติ
-    เพศหญิง อายุไม่เกิน 25ปี
-    วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
-    สำเร็จหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย  ด้านการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก  ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
-    มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-    ทำงานเป็นกะหรือขึ้นเวรได้
-    มีบุคลิกภาพดี ขยันอดทน รักงานบริการ


6.  เภสัชกร
    คุณสมบัติ
-    เพศชาย หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี
-    วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาเภสัชกรรมบัณฑิต
-    มีใบประกอบวิชาชีพและได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม
-    มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-    สามารถทำงานเป็นกะ ขึ้นเวรได้

7.  นักโภชนาการ
    คุณสมบัติ
-    เพศหญิง 
-    วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาอาหารและโภชนาการ
-    มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-    สามารถทำงานเป็นกะ หรือขึ้นเวรได้


8. นักเทคนิคการแพทย์ (Parttime)
    คุณสมบัติ
-    เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
-    วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
-    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
-    มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


หมายเหตุ 
-    ในการรับสมัครด้วยตนเอง ให้นำเอกสาร เช่น ปริญญาบัตร, วุฒิการศึกษา, ใบประกอบวิชาชีพ, บัตรประชาชน (ฉบับจริง) เพื่อตรวจสอบหลักฐานประกอบการรับสมัครที่อยู่ : 193 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 39999
โทรศัพท์ : 043- 333800 ต่อ คุณฉัตรชนก 4106 – คุณจุฬารัตน์ 4103
เว็บไซต์ : http://www.khonkaenram.com
อีเมล : hrkkram@gmail.comตำแหน่ง : หลายตำแหน่ง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


24 กุมภาพันธ์ 60 10:41:40
KKL JobsFan Page

Copyright © 2017 KhonKaenLink.info / All rights reserved.