งาน : สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น)    (อ่าน 3,384)


สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น)
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กร 1 อัตรา
เงินเดือน
15,000-17,000 บาท
 
ลักษณะงาน
1. ศึกษา - ออกแบบและพัฒนารูปแบบเว็บไซต์ รวมถึงรูปแบบเว็บแอปพลิเคชั่นที่ใช้งานภายในองค์กร
2. ศึกษา - ออกแบบและดูแล Online Campaign และ Online Activities ที่โดนใจวัยรุ่น
3. ประสานงาน ติดตามกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่ออัพเดตข้อมูล/ ข่าวสาร/ สาระ บนเว็บไซต์ทั้งหมด
4. ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ และจัดทำรายงานสรุปต่าง ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์
5. จัดทำคู่มือการดูแลและใช้งานเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งอบรมการใช้งานให้กับพนักงาน
6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
 
คุณสมบัติ
1. การศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สาขานิเทศศาสตร์, กลุ่มสาขาด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดไม่น้อยกว่า 2.50
2. มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปอาทิ ออกแบบเว็บไซต์ วางแผนพัฒนาเว็บไซต์ ติดตามเว็บไซต์ 
3. มีประสบการณ์หรือมีความรู้ เกี่ยวกับเทรนด์วัยรุ่น วัยเรียน เกี่ยวกับการศึกษาหรืองานวิชาการ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและวางแผนพัฒนารูปแบบเว็บไซต์ และรูปแบบเว็บแอปพลิเคชั่น
5. มีทักษะความถนัดในการใช้โปรแกรมในการออกแบบได้อย่างชำนาญ เช่น Photo Shop, Illustrator, Flash, Flash Video และโปรแกรมตัดต่อ Video ได้
6. มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และนำเสนอผลงานได้
7. มีความรู้ในด้านการบริหารจัดการและดูแลเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี 
8. มีทักษะบริหารจัดการงาน ทำงานเป็นทีม อดทนต่อความกดดันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
9. มีความรับผิดชอบและละเอียดรอบคอบสูง รวมถึงสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างดี
10. ถ้ามีประสบการณ์ด้านการทำการตลาดออนไลน์ หรือ มีทักษะ การดูแลและบริหารจัดการสื่อ Social Networkอาทิ Facebook, Line Official, Twitter,instagram, youtube channel จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
   
เจ้าหน้าที่แผนกผลิตสื่อและประกันคุณภาพ
เงินเดือน
ตามตกลงกัน
  
ลักษณะงาน
1. ประสานขั้นตอนการผลิตสื่อเช่นเอกสารการสอน ตำราเรียน สิ่งพิมพ์ และสรุปแบบทดสอบต่างๆ 
2. ประสาน ติดตาม และควบคุมขั้นตอนการผลิตกับโรงพิมพ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเป้าหมาย
3. สรุปรายละเอียดการทำงานและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• รับผิดชอบในการผลิตสื่อการเรียน การสอน และตำราเรียน ที่สวยงาม น่าสนใจและทันสมัย
• วางเลย์เอาท์ จัดหน้าผลิตสื่อตามข้อ 1 ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน น่าสนใจ โดยพัฒนาร่วมกับอาจารย์ผู้สอน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
• ควบคุมคุณภาพและติดตามงาน ก่อนและหลังการผลิตสื่อกับโรงพิมพ์
• จัดทำแบบทดสอบ และสรุปวิเคราะห์ผล  เพื่อประเมินผลคอร์สเรียน และโครงการต่างๆ
• งานอื่นๆ ตามมอบหมาย
 
คุณสมบัติ
1. ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
2. ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป (มีหนังสือรับรองการผ่านงาน)
4. ใช้โปรแกรม MS Office (Word, Excel, Power Point),Internet และ Photoshop ได้อย่างดี
5. มีความละเอียดรอบคอบ และความกระตือรือร้นในการทำงานสูง
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
7. มีความรู้ในการผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอน หรือเคยทำงานลักษณะใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ผู้จัดการแผนกบริการตลาด
 
เงินเดือน
ตามฝีมือ 18,000-20,000 บาทขึ้นไป
 
ลักษณะงาน
- วางแผนงานการตลาด ด้านบริการให้เป็นตามนโยบาย และรับผิดชอบเป้าหมายธุรกิจของบริษัท
- สร้างสัมพันธ์ และขยายฐานตัวแทนจำหน่าย
- พัฒนาทีมงาน
- อื่นๆ ตามมอบหมาย
 
คุณสมบัติ
1. ชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี เกรด 2.75 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
3. ทำงานภายใต้สภาวะ ที่มีแรงกดดันในเรื่องงานได้ดี
4. ใช้คอมพิวเตอร์ ได้คล่อง
5. มีประสบการณ์ตำแหน่งหัวหน้างาน ด้านการตลาด การบริการหรือเกี่ยวข้อง มาไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่
7. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
8. กระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้และรักความก้าวหน้า
9. มีภาวะความเป็นผู้นำ และเข้มด้วยความรับผิดชอบ
10. หากเป็นนักกิจกรรมช่วงเรียน รับพิจารณาพิเศษ
หมายเหตุ :    
รับเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรง หรือใกล้เคียงเท่านั้น
 
 
 
เจ้าหน้าที่ขายสื่อ
 
เงินเดือน
ตามตกลง
 
ลักษณะงาน
1. วางแผน-ปฏิบัติงานการขายสื่อ ตามนโยบาย
2. สร้างสัมพันธ์ ขยายฐานลูกค้า
3. จัดส่งเสริมขายต่างๆ
4. อื่นๆ ตามมอบหมาย
 
คุณสมบัติ
1. ชาย 26-35 ปี
2. ปวส - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3. ขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาติมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. มีทักษะการเจรจาดี
5. ทำงานภายใต้สภาวะ ทีมีความกดดันได้ดี
6. มีประสบการณ์งานขายสื่อ หรือเกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
7. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ และ Social media ได้ดี
8. มีภาวะผู้นำและเข้มด้วยความรับผิดชอบ
 

ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป 
ค่าตอบแทนวันละ 500 บาท  สวัสดิการ  มีอาหารมื้อเที่ยง (ฟรี)
คุณสมบัติ
ชาย อายุ 25-40 ปี
1.ร่างกายแข็งแรง
2.ไม่ติดสุรา 
3.มีประสบการณ์ทำงานทั่วไปงานก่อสร้าง  งานรับเหมา

สถานที่ปฏิบัติงาน   
  ทำงานย่านบ้านโคกท่า
 +บ้านบึงเป่ง  8.30-17น.

 
###
 
 
 
 
 
 
 
 


ที่อยู่ : 123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043- 257176 ต่อ 2 มือถือ 081-5450716 (คุณปุ้ย)
เว็บไซต์ : http://www.theactkk.net
อีเมล : theactkk2016@gmail.comตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กร, เจ้าหน้าที่แผนกผลิตสื่อและประกันคุณภาพ, ผู้จัดการแผนกบริการตลาด..
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


26 กรกฎาคม 60 14:03:56
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.