งาน : บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด    (อ่าน 67,182)


บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
บริษัทโรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
ที่อยู่ 193 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์  043- 002002 ต่อ คุณจุฬารัตน์ 4106 
Website : http://www.khonkaenram.com/
E-mail : hrkkram@gmail.com
Facebook : khonkaenram
 
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานอำนวยการ อาคาร 1 ชั้น 4 แผนกบุคคลและธุรการ
 
1.  Instructor ครูฝึกสอน  (ฟิตเนส)
คุณสมบัติ
     - เพศหญิง / ชาย  อายุไม่เกิน  35 ปี
     - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพลศึกษาหรือ วิทยาศาสตร์การกีฬา
     - มีประสบการณ์ทำงาน ด้านฟิตเนส กีฬา หรือศูนย์กีฬา มีความรู้ความสามารถการออกกำลังกาย  
     -      ตามหลัก  วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือด้านพลศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     - มีบุคลิกดี สามารถสร้างเสริมพัฒนาตนเองได้ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 
2. พลเปล
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม. 6  ขึ้นไป
- มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถขึ้นเวรได้
- มีความขยันอดทน รักในงานบริการ
- บุคลิกภาพดี
 
3.  ต้อนรับลงทะเบียน Receptionist (ฟิตเนส) 
คุณสมบัติ
- เพศหญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาการตลาด การขาย และการประชาสัมพันธ์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 
 
 
 
4. นักรังสีการแพทย์
คุณสมบัติ
      -  เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
      -  วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
 
ค่าตอบแทนสวัสดิการ
       -  เงินเดือนสูง
       -  ค่าใบประกอบวิชาชีพ
       -  ค่าความชำนาญทางรังสี
       - ค่าความเสี่ยงทางรังสี
       - ค่าความปลอดภัยทางรังสี (จป.) 
 
5.  พนักงานผู้ช่วยนักรังสีการแพทย์
คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 25ปี
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
- สำเร็จหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย  ด้านการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก  ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทำงานเป็นกะหรือขึ้นเวรได้
- มีบุคลิกภาพดี ขยันอดทน รักงานบริการ
 
6. พยาบาลวิชาชีพ 
คุณสมบัติ
- เพศหญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพและได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 
7.  พนักงานทำความสะอาด
คุณสมบัติ
- เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทำงานเป็นกะ สามารถขึ้นเวรได้
8.  ช่างไฟฟ้า
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ  24 – 30 ปี
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความขยัน อดทน
 
9.  พนักงานนวดแผนไทย
คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
- ประกาศนียบัตร อบรมหลักสูตรนวดแผนไทย
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
หมายเหตุ  ในการรับสมัครด้วยตนเอง ให้นำเอกสาร เช่น ปริญญาบัตร, วุฒิการศึกษา, ใบประกอบวิชาชีพ, บัตรประชาชน (ฉบับจริง)  ใบผ่านงาน (ถ้ามี)เพื่อตรวจสอบหลักฐานประกอบการรับสมัคร
 
 
สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาล (OPD+IPD)
2. ตรวจสุขภาพประจำปี
3. หอพัก
4. ฟิตเนสและสนามกีฬา
5. สปา
6. เงินช่วยเหลือกรณีญาติสายตรงเสียชีวิต
7. โบนัส
 
 
 


ที่อยู่ : 193 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043- 239000 ต่อ คุณจุฬารัตน์ 4103
เว็บไซต์ : http://www.khonkaenram.com/
อีเมล : hrkkram@gmail.comตำแหน่ง : หลายตำแหน่ง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


7 ธันวาคม 60 16:33:02
KKL JobsFan Page

Copyright © 2017 KhonKaenLink.info / All rights reserved.