งาน : บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด    (อ่าน 27,488)


บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
บริษัทโรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
ที่อยู่ 193 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์  043- 002002 ต่อ คุณจุฬารัตน์ 4106 
Website : http://www.khonkaenram.com/
E-mail : hrkkram@gmail.com
Facebook : khonkaenram
 
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานอำนวยการ อาคาร 1 ชั้น 4 แผนกบุคคลและธุรการ
 
1.  พนักงานคอมคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ / วิศวะคอมพิวเตอร์/ ICT
- สามารถเขียน Web ได้ และมีความรู้ด้าน IT Support                                                           
- มีประสบการณ์ด้าน Network และ Linux จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทำงานนอกเวลาได้ ทำงานเป็นกะได้
- ไม่สูบบุหรี่
- มีความอดทน ทำงานด้วยความกดดันได้
- เด็กจบใหม่ยินดีพิจารณาค่ะ
 
ลักษณะงาน
- ดูระบบ HIS โรงพยาบาล
- คุยประสานงาน แก้ไขปัญหาต่างๆของโปรแกรม และผู้ใช้งาน
- Support แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ประเมิณการซ่อมเบื้องต้นได้
- ทำงานเป็นทีมได้
 
Skill ที่ต้องการเบื้องต้น
- ชอบความท้าทาย ชอบแก้ปัญหา
- เปิดใจเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ Hardware Solution
- เข้าใจการทำงานระบบฐานข้อมูล ใช้คำสั่ง SQL/Query database/Excel ได้
- สื่อสารกับผู้อื่นได้ค่อนข้างดี
- ประกอบ/ซ่อม คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
 
 
2 .  พนักงานทำความสะอาด
คุณสมบัติ
- เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทำงานเป็นกะ สามารถขึ้นเวรได้
 
3.  นักกายภาพบำบัด
คุณสมบัติ
- เพศหญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
- มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตั้งใจในการเรียนรู้และการให้บริการผู้ป่วยในระบบโรงพยาบาลเอกชน มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม
- มีประสบการณ์ทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 
 
4.  Instructor ครูฝึกสอน  (ฟิตเนส)
คุณสมบัติ
- เพศหญิง / ชาย  อายุไม่เกิน  35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพลศึกษาหรือ วิทยาศาสตร์การกีฬา
- มีประสบการณ์ทำงาน ด้านฟิตเนส กีฬา หรือศูนย์กีฬา มีความรู้ความสามารถการออกกำลังกาย  ตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือด้านพลศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีบุคลิกดี สามารถสร้างเสริมพัฒนาตนเองได้ดี มีความกระตือรือร้นในการสอน
 
5.  ผู้จัดการศูนย์กีฬา 
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
- มีประสบการณ์ด้านทำงานฟิตเนส กีฬา  การจัดการ หรือบริหารศูนย์กีฬาโดยตรง มีความรู้ความสามารถ มีความเป็นผู้นำ มีทักษะภาษาไทย/อังกฤษ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี สามารถสร้างพัฒนาทีมงานและฝึกอบรมทีมงานในศูนย์กีฬาได้
 
6.  บุคคลและธุรการ
คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไปหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์งานบุคคลและธุรการ 1 – 2 ปี
- มีประสบการณ์งานบุคคลและธุรการของโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 
7.  ต้อนรับลงทะเบียน Receptionist (ฟิตเนส) 
คุณสมบัติ
- เพศหญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาการตลาด การขาย และการประชาสัมพันธ์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 
8. พยาบาลวิชาชีพ 
คุณสมบัติ
- เพศหญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพและได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
9.  พนักงานผู้ช่วย
คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 25ปี
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
- สำเร็จหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย  ด้านการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก  ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทำงานเป็นกะหรือขึ้นเวรได้
- มีบุคลิกภาพดี ขยันอดทน รักงานบริการ
 
 
10. พนักงานผลิตสื่อ
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์, คณะศิลปกรรรมศาสตร์, 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
- มีประสบการณ์ผลิตสื่อวิดีทัศน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 
 
หมายเหตุ  ในการรับสมัครด้วยตนเอง ให้นำเอกสาร เช่น ปริญญาบัตร, วุฒิการศึกษา, ใบประกอบวิชาชีพ, บัตรประชาชน (ฉบับจริง) เพื่อตรวจสอบหลักฐานประกอบการรับสมัคร
 
 
 
 


ที่อยู่ : 193 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043- 239000 ต่อ คุณฉัตรชนก 4106 – คุณจุฬารัตน์ 4103
เว็บไซต์ : http://www.khonkaenram.com/
อีเมล : hrkkram@gmail.comตำแหน่ง : หลายตำแหน่ง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


15 สิงหาคม 60 14:12:48
KKL JobsFan Page

Copyright © 2017 KhonKaenLink.info / All rights reserved.