งาน : โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา    (อ่าน 1,602)โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา
โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษาเป็นโรงเรียนสองภาษาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเปิดสอนมาแล้วเป็นเวลา 20 ปี เพื่อที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพและความสามารถในระดับสากล ทางโรงเรียนฯ ได้ผสมผสานหลักสูตรของโรงเรียนที่ได้พัฒนามาตลอดเวลา 20 ปี และยังได้รับการรับรองให้ใช้หลักสูตรของสถาบันทดสอบนานาชาติแคมบริดจ์ จากประเทศอังกฤษ มีการเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สามสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ด้วยการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน ทำให้โรงเรียนเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ปกครองทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ปัจจุบันนี้มีนักเรียนต่างชาติ และนักเรียนลูกครึ่งไทย-ต่างชาติสมัครเข้าเรียนมากกว่า 18 สัญชาติ

ที่อยู่ : 257 ถนนเหล่านาดี ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 061-846-6563
เว็บไซต์ : http://www.kkvs.ac.th
อีเมล : kkvs.th@gmail.comตำแหน่ง : ครูระดับประถมศึกษาตอนต้น
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี(ด้านการสอน)
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.1 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ( ด้านการสอน )
1.2 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี - ดีมาก
1.3 สามารถสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นตามโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน และทำงานร่วมกับครูชาวต่างชาติได้
1.4 มีความทุ่มเทในการทำงาน และสามารถร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทั้งในเวลางานและนอกเวลางานได้ มีประสบการณ์ในการสอนและเป็นครูประจำชั้นจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ


2. การสมัคร
2.1 สมัครด้วยตัวเองได้ที่โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา
2.2 ส่งใบสมัครและหลักฐานโดยระบุ สมัครงานตำแหน่งครูระดับประถมศึกษาตอนต้น ทางอีเมล kkvs.th@gmail.com (ดาวโหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน http://www.kkvs.ac.th/careers.html )
2.3 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
2.4 ติดต่อ ผู้ประสานงานคุณวรางคณา สัตนาโค 061-846-6563
3. เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 ใบ
3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3.4 สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบแสดงผลการเรียน และ ใบปริญญาบัตร) จำนวน 1 ชุด
3.5 สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
3.6 สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
3.7 หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (ผู้สมัครชาย) จำนวน 1 ชุด
3.8 ประวัติการทำงาน (Resume) จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ: 1. เอกสารที่ถ่ายสำเนาทุกชุด กรุณาแสดงตัวจริงและรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ทางโรงเรียนฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประกาศ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า


20 เมษายน 60 14:15:55
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.