งาน : SINET FTTx ขอนแก่น [บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]    (อ่าน 11,182)


SINET FTTx ขอนแก่น [บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ทั้งโครงข่าย ภายใต้แบรนด์  “SINET”  มีความประสงค์รับสมัครพนักงานสาขาขอนแก่น
สถานที่ตั้ง   : 251/7-8 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เวลาทำการ : 08.30 น. – 17.30 น.  โทร. 043-235-599 
เบอร์ติดต่อ  :  098-2492556     คุณวรัญญา  (คุณมุก)

 
1.ตำแหน่ง   : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำศูนย์บริการ Sinet ( Supervisor Shop)   1  อัตรา     
เงินเดือน   : 12,000 +++++  บาท   (ไม่รวมค่า achive)     
สวัสดิการ  : ชุดฟอร์ม ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี  

 รายละเอียดของงาน                               
-การบริหารการขาย                                        
-วางแผนเป้ายอดขายและติดตามผลการขายสินค้าของศูนย์บริการ ในกลุ่มสินค้าที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด    
-การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์บริการ                        
-ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด        
-แก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการบริการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
-วางแผนรายการส่งเสริมการขายภายในศูนย์บริการเสนอต่อผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด เพื่อกระตุ้นและเพิ่มยอดขาย
-จัดเตรียมสินค้า, บุคลากร พื้นที่ขาย และการจัดโชว์สินค้าให้พร้อมสำหรับการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย        
-ติดตามผลจาการจัดรายการส่งเสริมการขาย รวมทั้งสรุปและรายงานผลการสงเสริมการขายทุกครั้งส่งให้ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด        
-วางแผนกำลังคนของศูนย์บริการตามโครงสร้างของศูนย์บริการแต่ละแห่ง รวมถึงจัดสรรกำลังคนให้เพียงพอต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ        
-ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการที่ได้รับมอบหมายไม่ให้เกินงบประมาณตามที่บริษัทฯ กำหนดหน้าที่อื่น    -ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินงานภายในศูนย์และการให้บริการแก่ลูกค้าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด        
-จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ภายในศูนย์ รวมถึงการส่ง / รับเอกสารต่างๆ พร้อมตรวจสอบรายละเอียดความเรียบร้อยของเอกสารจัดเก็บตามที่กำหนดหรือส่งถึงฝ่ายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง                        
-ควบคุมดูแล การบำรุงรักษา และการดูแลอุปกรณ์, เครื่องมือ  ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ                 
-ดูแลควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และกฎระเบียบของศูนย์การค้า อย่างถูกต้อง และพิจารณาโทษผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
-จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย ส่งให้ผู้บังคับบัญชา                            
-ดูแลภาพรวมของศูนย์ให้สะอาด เรียบร้อย พร้อมให้บริการอยู่เสมอ                        
-ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายบริษัทฯ หรือผู้บังคับบัญชา                        
คุณสมบัติผู้สมัคร -ไม่จำกัดเพศ  อายุ 22 – 30 ปี -วุฒิการศึกษาระดับ  ป.ตรี.  ขึ้นไป 
 -ขับรถยนต์หรือมอเตอร์ไซได้มีใบขับขี่
 -ชอบการพบปะผู้คน มีอัธยาศัยดี มองแง่บวก คุยเก่ง  
-ชอบความท้าทาย เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ชอบงานขาย 
-แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สนุกสนานร่าเริง -หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ 


2.ตำแหน่ง : Sale SI   1 อัตรา
เงินเดือน   : 11,000 –13,000 บาท   
สวัสดิการ  : ชุดฟอร์ม ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี  
รายละเอียดของงาน       
-เตรียม/กำหนดแผนธุรกิจงานขายแต่ละประเภทของกลุ่มลูกค้าและองค์กร กำหนดKPI เพื่อวัดผลรายเดือน/ไตรมาศ/ปี
-ดำเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายการขายของบริษัทในช่องทางต่างๆ
-พัฒนาขีดความสามารถของทีมงานขาย ให้มีทักษะการขยายที่ดีมากขึ้น
-เพิ่มขีดความสามารถของบริษัทต่อช่องทางขององศ์กรและเจรจาต่อรองให้ดีขึ้นได้
-ดำเนินแผนงานตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศ หญิง อายุ  23- 35 ปี
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจและที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้านการบริการ
-สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้
-สามารถทำงานเป็น Team Work
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่  
สถานที่ตั้ง   : 251/7-8 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  
 โทร. 043-235-599
 เบอร์ติดต่อ  :  098-2492556   คุณวรัญญา        

            
3.ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ธุรการ    
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  (Specification)                            
เพศ (Sex) / อายุ (Age) ชาย-หญิง อายุ 23-35 ปี                                
วุฒิการศึกษา (Education)    ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง            
ประสบการณ์ (Experience)    มีประสบการณ์ทำงานด้านงานธุรการ                        
หน้าที่และความรับผิดชอบโดยทั่วไป  (Other Duties and Responsive)                    
งานด้านHR                                            
- วางแผน, จัดการ, ส่งเสริม และสนับสนุน กิจกรรมด้านการฝึกอบรม แรงงานสัมพันธ์ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหน- พัฒนาองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง                    
- ปฏิบัติตามนโยบาย, วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัทฯ และรักษาไว้ซึ่งระบบคุณภาพ            
-ช่วยงานด้านแรงงานสัมพันธ์ และแจ้งข่าวสารต่างๆต่อพนักงานได้ทราบ                    
-ปฏิบัติภาระกิจอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ตามความเหมาะสม                        
-ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน ขาด ลา มาสาย พร้อมScan ลายนิ้วมือ ส่งส่วนกลาง                
-ดำเนินตามเรื่องประกันสังคมและกองทุนเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน ส่งส่วนกลาง                                            
งานธุการ                                            
- จัดทำตารางเวรการทำงาน และตรวจสอบเวลาการทำงานตามจริง                        
-ควบคุมและดูแลเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน                             
-จัดเก็บเอกสารและการเบิกอุปกรณ์ใช้งานของพนักงาน                                            
- ติดต่อส่วนกลางเพื่อขอเมลล์สำหรับพนักงานเข้าใหม่ และแจ้งลบเมลล์สำหรับพนักงานที่ลาออก            -ตรวจสอบข้อมูลการใช้รถส่วนตัวของพนักงาน(กรณีเข่ารถพนักงาน)                      
-จัดเก็บเอกสารสรุปรายงานการใช้รถบริษัทฯ                                
-ติดต่อนำรถบริษัทฯเข้าตรวจเช็คสภาพเมื่อครบกำหนด แจ้งบริษัทฯรถเช่าและส่วนกลางทุกครั้ง            
2.8. ติดต่อระสานงานกับทางประกันและบริษัทฯรถเช่า ในกรณีรถเกิดอุบัติเหตุและต้องแจ้งส่วนกลางทุกครั้ง    
อำนาจในการอนุมัติ  (Authority)                                    
1.   ตรวจสอบ และจัดทำแผนการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด        
2.  ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานของทีมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด            
3.   จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเสนอต่อผู้บังคับบัญชา,  หรือจัดส่งไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง                                        
3. ตำแหน่ง   : พนักงานขาย  (Sales)  10  อัตรา
    เงินเดือน   : 10,000 – 12,000 บาท  (ไม่รวม Commission)
    สวัสดิการ  : ชุดฟอร์ม ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี

 รายละเอียดของงาน
- โปรโมทสินค้าของบริษัท(ขายสัญญานอินเตอร์เน็ต)
- แก้ไขข้อซักถามของลูกค้า
- สร้างผลงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จ
- หากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เสมอๆ
- ประสานงานลูกค้ากับส่วนงานต่างๆในบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
-ไม่จำกัดเพศ  อายุ 22 – 30 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับ ม.6, ปวช.  ขึ้นไป 
-ขับรถยนต์หรือมอเตอร์ไซได้มีใบขับขี่
-ชอบการพบปะผู้คน มีอัธยาศัยดี มองแง่บวก คุยเก่ง
-ชอบความท้าทาย เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ชอบงานขาย
-แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สนุกสนานร่าเริง
-หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
                        ที่อยู่ : 251/7-8 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : เวลาทำการ : 08.30 น. – 17.30 น. โทร. 043-235-599 เบอร์ติดต่อ : 098-2492556 คุณวรัญญา
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : -ตำแหน่ง : หลายตำแหน่ง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


23 มิถุนายน 60 16:22:21
KKL JobsFan Page

Copyright © 2017 KhonKaenLink.info / All rights reserved.