งาน : Ensure communication Co.,Ltd.    (อ่าน 271)Ensure communication Co.,Ltd.
บริษัทเอเจนซี่โฆษณา www.ensurecommunicaation.co.th

ที่อยู่ : 180-182 ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง ตำบลในเมือง, ขอนแก่น 40000 จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043000416
เว็บไซต์ : http://www.ensurecommunication.co.th
อีเมล : theensure@ensurecomm.comตำแหน่ง : Web support
อัตรา : 2
เงินเดือน : 15,000+
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่จำกัด
การศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : มีความสามารถในการทำ UX /UI
และถ้าสามารถ Coding ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : General manager
อัตรา : 1
เงินเดือน : 20,000+
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่จำกัด
การศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1. วางแผนงานของบริษัท โดยการกำหนดพันธกิจของบริษัท จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคของบริษัท เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล และควบคุมการทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ของบริษัท
2. มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานให้แก่ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ
ติดตาม และประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง
3. ประสานงานให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. รับผิดชอบต่อการทำงานของทุกฝ่าย
5. เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารทุกครั้ง และเป็นผู้ชี้ขาดในกรณีที่ในที่ประชุม
หาข้อยุติไม่ได้
6. จัดทำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการดำเนินงานร่วมกับทุกฝ่าย
7. รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าเป็นระยะต่อคณะกรรมการโครงการฯ
8. สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการโครงการฯ
9. ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้บริหารรุ่นต่อไป
ตำแหน่ง : Camera man
อัตรา : 1
เงินเดือน : 15,000+
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่จำกัด
การศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิ เน้นประสบการณ์
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ถ่ายภาพนิ่ง/ถ่ายภาพวีดีโอ
และสามารถตัดต่อได้
มีประสบการณ์และผลงาน พร้อมให้ดูเป็นตัวอย่าง
ตำแหน่ง : Editor
อัตรา : 1
เงินเดือน : 15,000+
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่จำกัด
การศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Adobe premier ,photoshop ,After effect
สามารถทำงานโมชั่นกราฟฟิกได้


15 เมษายน 61 21:48:23
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.