งาน : บริษัท วี พร็อพเพอร์ตี้ 2012 จำกัด (Pulse Luxury Sport Club ร.8)    (อ่าน 1,741)


บริษัท วี พร็อพเพอร์ตี้ 2012 จำกัด (Pulse Luxury Sport Club ร.8)


ที่อยู่ : 888 Pulse Luxury หมู่ 22 ซอย นวลหง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 091-1133-833
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : Weproperty2012@gmail.comตำแหน่ง : SALE พนักงานขาย: Pulse Luxury Sport Club ร.8, ฝ่ายขายและการตลาด หมู่บ้าน วี พร็อพเพอร์ตี้ ร.8, พนักง
อัตรา : 3
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : SALE พนักงานขาย: Pulse Luxury Sport Club ร.8 : จำนวน 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามเงื่อนไขบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น
เวลาทำงาน จ-ศ 13.00 -22.00 น./ส-อ 13.00-21.00 น.
หยุด 1 วันต่อสัปดาห์

คุณสมบัติ:
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับ ระดับ ปวส ,ปริญญาตรี ขึ้นไป (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
2. มีประสบการณ์ด้านงานขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
4. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft word, excel, PowerPoint, Photoshop และการใช้ Internet)
5. มีทัศนคติที่ดีต่อ งานขาย งานการตลาด และลูกค้า -มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท สินค้าที่ขาย คู่แข่ง การรู้จักศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของทั้งบริษัทฯและคู่แข่ง
6.มีความสามารถในการขายตามขั้นตอนของการขาย การเปิดการขาย การเสนอขาย การขจัดข้อโต้แย้ง การปิดการขาย -ทำงานอย่างทุ่มเท สามารถแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้เป็นอย่างดี
7.ต้องมีความกระตือรือร้นในงานขาย และการตลาดตลอดเวลา -รู้จักควบคุมจิตใจ และอารมณ์ให้ได้ เมื่อเจอกับสถานการณ์ต่าง ๆ -มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานขาย และการตลาด

ฝ่ายขายและการตลาด หมู่บ้าน วี พร็อพเพอร์ตี้ ร.8 : จำนวน 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามเงื่อนไขบริษัท +ค่าคอมมิชชั่น
เวลาทำงาน 9.00-18.00 น. /หยุด 1 วันต่อสัปดาห์

1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับ ระดับ ปวส ,ปริญญาตรี ขึ้นไป (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
2. มีประสบการณ์ด้านงานขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
4. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft word, excel, PowerPoint, Photoshop และการใช้ Internet)
5. มีทัศนคติที่ดีต่อ งานขาย งานการตลาด และลูกค้า -มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท สินค้าที่ขาย คู่แข่ง การรู้จักศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของทั้งบริษัทฯและคู่แข่ง
6.มีความสามารถในการขายตามขั้นตอนของการขาย การเปิดการขาย การเสนอขาย การขจัดข้อโต้แย้ง การปิดการขาย -ทำงานอย่างทุ่มเท สามารถแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้เป็นอย่างดี
7.ต้องมีความกระตือรือร้นในงานขาย และการตลาดตลอดเวลา -รู้จักควบคุมจิตใจ และอารมณ์ให้ได้ เมื่อเจอกับสถานการณ์ต่าง ๆ -มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานขาย และการตลาด


พนักงานร้าน รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 1 อัตรา
ค่าตอบแทน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติ
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับ ระดับ ปวส หรือ ปริญาตรี ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ด้านงานขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
4. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft word, excel, PowerPoint, Photoshop และการใช้ Internet)
5 มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ทนความกดดันสูง .


หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 3 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 1 รูป
(2) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา และปริญญาบัตร อย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับ อนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

สอบถามเพิ่มเติม โทร 091-1133-833
Email :Weproperty2012@gmail.com


22 มีนาคม 61 15:28:53
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.