ม.ขอนแก่น ติวเข้มผู้เข้าแข่งขันออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตร    

    เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 มิ.ย. ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ดร.ชานนท์  ลาภจิตร อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้เป็นประธานอบรมต่อยอดการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร ภายใต้โครงการการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ.ขอนแก่น 
  
    ได้มีผู้เข้าอบรมที่มาจากคณาจารย์  นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคลากรที่มาจากหน่วยงานอื่นๆ ประมาณ 40 คน ได้สมัครเพื่อนำเสนอวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท  
 
    ดร.ชานนท์  ลาภจิตร กล่าวว่า  การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหารเป็นการขยายผลต่อยอดให้กับผู้ใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่สามารถไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะสินค้าการเกษตร ณ ปัจจุบัน ไม่ว่าจะในสื่อต่างๆ หรือในโซเชี่ยนเน็ตเวิร์ค ประชาชนให้ความสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทำ การผลิต และนำมาบรรจุใส่ผลิตภัณฑ์ จึงต้องมีการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการค้า
 
    “เมื่อมีการสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ก็เข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะสินค้าการเกษตรที่มีการแปรรูปให้มีมาตรฐาน ควบคุมได้ แต่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ต้องมีนำเสนอวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร เช่น สินค้าการเกษตรหมวดสุขภาพ หมวดเครื่องสำอางค์ หมวดอาหารที่เป็นสุขภาพ หมวดที่เป็นสมุนไพร เป็นต้น” ดร.ชานนท์  ลาภจิตร กล่าว.

ขอขอบคุณ
ภาพและข่าวโดย คุณก่อสิทธิ์  กองโฉม
19 มิถุนายน 60 15:51:05
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.