ติวเข้มการสอนระบบดิจิทัลครูอาชีวะทั่วอีสาน ผลิตแรงงานคุณภาพป้อนตลาด   


       เมื่อเวลา 08.45 น.วันนี้ (10 มิ.ย.) ที่ศูนย์ไอซีที วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer : Network Technology โดยมี นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ไอซีที วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ หัวหน้ำศูนย์ไอซีที นายศาสตรา ผลากอง ผู้แทน บริษัทซิสโก้ ซิสเต็มส์ ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้ให้ความรู้ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน ซึ่งเป็นบุคลากรครูไอซีที มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11จังหวัด และภาคกลาง 5 จังหวัด
       
       นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า บุคลากรครูไอซีทีจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด และภาคกลาง 5 จังหวัด มาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เพื่อต้องการขับเคลื่อนนโยบายประเทศนำไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 และเป็นกำลังสำคัญในการนำเอาองค์ความรู้ที่ได้ไปขยายความต่อยอดให้แก่นักศึกษาเพื่อนำไปปฏิบัติ เป็นการคืนกำไรต่อสังคม และขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมไปทุกสาขาอาขีพต่อไปในอนาคต


       

       ด้าน นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ไอซีที วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กล่าวว่า นอกจากวิทยาลัยจะมีศูนย์ฝึกอบรมด้านไอซีทีที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และทันสมัยแล้ว ยังได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นศูนย์ทดสอบสมรรถนะการใช้ดิจิทัล นับเป็นศูนย์ไอซีทีแห่งแรกในภาคอีสานที่พัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายประเทศ นำไปสู่ไทยแลนด์ 4.0        นายศาสตรา ผลากอง ผู้แทนบริษัทซิสโก้ ซิสเต็มส์ ประเทศไทย จำกัด ระบุว่า บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และยังให้การรับรองระดับความรู้ ระบบเครือข่ายของซีสโก้ (Cisco Certification) ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างสูง และมีผู้สนใจจากทั่วโลกโดยได้เล็งเห็นถึงกิจกรรมตอบแทนคืนสู่สังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ให้แก่สถาบันการศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ
       
       ด้วยการสนับสนุนพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ใหม่ เทคนิควิธีการเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการสอนใหม่ๆ จากบริษัทฯ ให้แก่บุคลากรครูด้านไอซีที ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม และนำไปสู่การยกระดับคุณภาพกำลังคนสายอาชีพให้สอดคล้องต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมด้านไอซีที
       
       อีกทั้งยังมีความเชื่อมั่นในศูนย์ฝึกอบรมที่มีมาตรฐานทันสมัยที่สุดในภาคอีสาน และเชื่อมั่นใน ศักย์ภาพของบุคลากรครูไอซีทีในวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จึงร่วมมือดำเนินโครงการ Train the Trainer : Network Technology ที่สำคัญเป็นผู้ออกแบบ และพัฒนาหลักสูตรจากบุคลากรของ Cisco ซึ่งมั่นใจได้ว่า การดำเนินโครงการในครั้งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง ในการอบรมวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 นี้มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 40 คน จาก 16 จังหวัด

       ซึ่งล้วนเป็นบุคลากรครูไอซีที มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด และภาคกลาง 5 จังหวัด คือ สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร
       
       นายอลงกรณ์ ภูคงคำ ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หนึ่งในผู้นำกลุ่มไอซีทีด้านระบบเครือข่าย กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณบริษัทซิสโก้ ซิสเต็มส์ ที่สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้แก่บุคลากรครู ซึ่งจะเป็นต้นน้ำที่จะนำไปสู่การถ่ายทอดความรู้ที่ใหม่ ที่ถูกต้องให้แก่ผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นการจุดประกายให้แก่สถานประกอบการอื่นๆ ให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน และจัดการศึกษาให้แก่ประเทศชาติ 

       ดร.กิตติกาญจน์ ปฏิพันธ์ หัวหน้าศูนย์ไอซีที วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กล่าวว่า นับเป็นโอกาสที่ดีที่ก่อเกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักคิดที่ว่าให้สถานประกอบการเป็นผู้ออกแบบ และพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงาน โดยศูนย์ไอซีที วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น มีความโดดเด่นด้านการออกแบบ และพัฒนาห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางที่มีความโดดเด่น และทันสมัย
       
       เช่น ห้องเรียนรู้ออกแบบเว็บไซต์เชิงสร้างสรรค์ ห้องโมบายแอปพลิเคชัน ห้องเทคโนโลยีเครือข่าย ห้องมัลติมีเดียและดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งสถานที่เรียนรู้ดังกล่ำวจะเป็นปัจจัยหลักที่จะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี และสร้างสภาพแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียน เลือกสิ่งดีๆ เลือกเรียน (ไอที) สายอาชีพให้แก่ชีวิต ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 

 

ขอขอบคุณภาพและข่าว
10 มิถุนายน 60 14:56:34
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.