นักท่องเที่ยวฮือฮาขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ ฯขอนแก่น ยิ่งใหญ่สวยงาม   


นักท่องเที่ยวฮือฮาขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ ฯขอนแก่น ยิ่งใหญ่สวยงาม 


 
เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 17 ก.พ. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผวจ.ขอนแก่น นางศศิธร  ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีขบวนเกวียนบุปผชาติสวยงามยิ่งใหญ่ พร้อมนางรำหลายร้อยชีวิตอยู่ในขบวนของ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  และ ขบวนสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เพื่อแห่ตามชุมชนในเขตเทศบาลไปยังสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นเวทีกลาง 
 
โดยขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ตระการตา จำนวน 10 ขบวน ได้แสดงถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมผสมผสานกับความสวยงามของผ้าไหมลวดลายโดดเด่นและการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน ได้แก่ แคน ดอกคูนและไดโดนเสาร์ที่บ่งบอกถึงความเป็นขอนแก่น 
  
นายพงษ์ศักดิ์ ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 ซึ่งจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการจัดงานเทศกาลไหมขอนแก่น สู่ความเป็นสากล   เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งเป็นสินค้า OTOPที่มีชื่อเสียงของจังหวัด และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิปัญญาให้มีความพร้อมในการแข่งขันสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจไหมตามแนวระเบียบเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกและขยายช่องทางการตลาดในภูมิภาคอาเซียน เพื่อรับรองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน “เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น” (International Silk Festival, “Pook Xiao” Trdition and Red Cross Fair in Khon Kaen) 


 
โดยคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ได้เชิญกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง ประกอบด้วย 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ลาว เวียดนาม เมียนม่าร์ กัมพูชา และไทย เข้าร่วมงานดังกล่าวโดยการจัดงานในปีนี้มีกิจกรรมยกระดับสู่ความเป็นนานาชาติ ได้แก่ การจัดประชุมสัมมนาและจับคู่ธุรกิจระดับนานาชาติ เรื่อง “เส้นทางการค้าไหม ณ ลุ่มน้ำโขง” (InternationalSeminar Cum Business Matching “Mekong Silk Road”)  การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหม 6 ชาติสมาชิก GMS (เวียดนาม เมียนม่าร์ลาว กัมพูชา จีน และไทย) การจัดนิทรรศการผ้าไหมและเดินแฟชั่นผ้าไหม การจัดแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมชาติ ประทศ GMS รวม 4 ประเทศ คือ จีน ลาว เวียดนามและไทย อีกด้วย.

ภาพและข่าว โดย
ก่อสิทธิ์   กองโฉม  /   จิราภรณ์  พอกพูล 
14 มีนาคม 60 16:06:58
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.